QR Prezıdentı Astana halqaro molıı markazı raҳbarııatı ııǵılıshını ўtkazdı
27 Iıýn 15:19

QR Prezıdentı Astana halqaro molıı markazı raҳbarııatı ııǵılıshını ўtkazdı

NUR-SULTAN. Kazinform – Qozoǵıston Prezıdentı «Astana» halqaro molııa markazı dırektorlar kengashınıng ııǵılıshını ўtkazdı, deb habar beradı Aqorda matbýot hızmatı.

Iıǵılıshda «Astana» halqaro molııa markazınıng (AHMM) 2021 ııldagı faolııatı sarҳısob qılındı va ýnı ıanada rıvojlantırısh bўııcha taklıflar kўrıb chıqıldı.

Qasım-Jomart Toqaevnıng takıdlashıcha, ҳozırgı ўzgarývchan halqaro vazııatda ınvestıtsııa barqarorlıgı va prognozlılıknı tamınlaıdıgan ıshonchlı molııalashtırısh manbalarını topısh mýҳımdır. «Astana» halqaro molııa markazı Qozoǵıston va býtýn Markazıı Osıe mıntaqası ýchýn ýshbý vazıfanı bajaraetgan mýassasalardan bırıdır.

«Qozoǵıston bozornı, erkın va raqobatbardosh ıqtısodıetnı jadal rıvojlantırıshga qaratılgan rıvojlanıshnıng ıangı bosqıchıga qadam qўımoqda. Býnda horıjıı ınvestorlar va savdo sherıklarınıng ıshonchını saqlash va mýstaҳkamlash bıznıng asosıı ýstývor vazıfamız bўlıb qolmoqda. Bý borada AHMM saloҳııatıdan sarmoıalarnıng ıshonchlılıgı va havfsızlıgı kafolatı sıfatıda maksımal darajada foıdalanısh kerak»

, – dedı Prezıdent.

Davlat raҳbarı AHMM oldıda etakchı molııa markazı sıfatıdagı ınstıtýtsıonal maqomını mýstaҳkamlash vazıfası týrganını takıdladı. Shý mýnosabat bılan Prezıdent bır qator dolzarb masalalarga etıbor qaratdı.

Hýsýsan, Qasım-Jomart Toqaev sanktsııalar masalasıga tўhtalar ekan, horıjıı kompanııalarnıng AHMMda rўıhatdan ўtısh talabı ımkon qadar sodda va lıberal bўlıshı keraklıgını takıdladı. Prezıdent AHMM horıjlık ҳamkorlar bılan mýloqot ўtkazıshı zarýrlıgını, molııavıı regýlıatorlar bılan ıaqın ҳamkorlık qılısh mýҳımlıgını takıdladı. Býnda ýmýmıı mývofıqlashtırısh vazıfası Ҳýkýmatga ıýklanadı. Prezıdent, shýnıngdek, Markaznıng meerıı-ҳýqýqıı faolııatı va meerıı-ҳýqýqıı bazası ýnıng mýstaqıllıgı va mýhtorııatını saqlab qolıshı keraklıgını takıdladı.

Davlat raҳbarı navbatdagı mýҳım vazıfa sıfatıda mıllıı kompanııalarnı IPOga chıqarısh bўııcha ıshlarnı belgıladı. Ý «Samrýq-Qazna» AJ va ýnıng mıllıı kompanııaları rolını mısol tarıqasıda keltırıb ўtdı.

«Mamlakatnıng oddıı fýqaroları mıllıı kompanııalarnıng aktsııalarıga ega bўlıshı va ўz sarmoıalarıdan dıvıdendlar olıshı kerak. Aҳolınıng sarmoıavıı madanııatı mana shýndaı shakllanadı. Barcha qozoǵıstonlıklar IPOda ıshtırok etısh ımkonııatıga ega bўlıshı kerak. Býnıng ýchýn qoǵozbozlık va bıýrokratııaga barҳam beradıgan ıangı raqamlı echımlar kerak»

, – dedı Prezıdent.

Qasım-Jomart Toqaev, shýnıngdek, tengedagı mýstaqıl oblıgatsııalarga ýzoq mýddatlı horıjıı ınvestorlarnı jalb qılısh dolzarblıgını takıdladı. Prezıdent ҳozırgı beqaror sharoıtda sarmoıa va resýrslar ýchýn raqobat kýchaııshını aıtdı. Investorlar korporatıv boshqarýv tamoıılları, qonýn ýstývorlıgı va halqaro ıýrısdıksııa qўllab-qývvatlanadıgan soҳalarnı qıdırmoqda.

«Mamlakat ıangı va ıshonchlı sarmoıa manbalarıga mýҳtoj. Býnıng ýchýn halqaro depozıtarıılar bılan ıaqın ҳamkorlıknı ıўlga qўıısh zarýr. Býnda tartıbga solısh rejımı va halqaro ҳýqýqqa asoslangan AHMM platforması jozıbador bўladı. Ҳýkýmatga Mıllıı bank va AHMM bılan bırgalıkda ýzoq mýddatlı ınstıtýtsıonal ınvestorlar bılan global ınfratýzılmaga qўshılısh masalasını ıshlab chıqıshnı topshıraman. Bý ıqtısodıetımıznıng barqaror ўsıshı ýchýn mýҳım qadam bўladı»

, – dedı Prezıdent.

Býndan tashqarı, Prezıdent barqaror rıvojlanısh maqsadlarıga erıshısh va «ıashıl» loııҳalarnı amalga oshırısh masalalarıga tўhtaldı. Ýnıng sўzlarıga kўra, ўtgan ıılı barqaror molııalashtırısh bozorı ҳajmı 500 barobar oshıb, 250 mıllıon dollarga etdı. Ýlardan ıashıl oblıgatsııalar va kredıtlarnıng 58 foızı AHMMnıng ıAshıl molııa markazı tomonıdan anıqlangan.

«Bý mamlakat ıqtısodıetnı karbonsızlantırısh va kam ýglerodlı tehnologııalarnı rıvojlantırısh bўııcha global mýammolarnı mývaffaqııatlı ҳal etıshga qodırlıgını ısbotlashga erdam beradı. Ҳýkýmat, «Astana» halqaro molııa markazı va Kengash azolarını bý boradagı ıshlarnı sekınlashtırmasdan davom ettırıshga chaqıraman»

, — dedı Prezıdent.

Qasım-Jomart Toqaev Qozoǵıstonnıng global energııa bozorları va jaҳon ozıq-ovqat markazlarını ўzgartırıshdagı rolını kýchaıtırısh mýҳımlıgını takıdladı. Hýsýsan, Prezıdent eng ıahshı halqaro standartlarga javob beradıgan va ҳar qandaı tavakkalchılıkdan saqlaıdıgan ıırık tovar bırjasını joılashtırısh masalasını ҳal etısh dolzarblıgını takıdladı.

«Qozoǵıston ýchýn ıshonchlı va raqobatbardosh ınfratýzılmaga ega bırja bozorını elon qılısh jýda mýҳım. Bý mıntaqavıı va global savdoda etakchılık ýchýn ıangı ımkonııatlar ochadı. Ҳýkýmat bý masalanı atroflıcha ўrganıshı kerak»

, – dedı Prezıdent.

Prezıdent krıptoındýstrııa va raqamlı aktıvlarnı rıvojlantırısh masalalarıga ҳam tўhtalıb ўtdı.

«Imkonııatlarımızdan maksımal darajada foıdalanıshımız kerak. Mamlakatımız krıptovalıýta ıshlab chıqarısh bўııcha ıkkınchı ўrında týradı. Faqat hom ashe ҳolatıga epıshıb qolmaslıgımız kerak. Shý mýnosabat bılan ҳýkýmat molııavıı regýlıatorlar va «Astana» halqaro molııa markazı bılan bırgalıkda keng qamrovlı raqamlı ekotızımnı rıvojlantırısh ýchýn qýlaı shart-sharoıtlar ıaratıshı kerak»

, — dedı Qasım-Jomart Toqaev.

Prezıdent ııǵılıshnı ıakýnlar ekan, AHMMnıng 2021 ııl ýchýn ııllık ҳısobotını tasdıqladı.

Tadbırda Bosh vazır Alıhan Smaılov, AHMM raҳbarı Qaırat Kelımbetov, Prezıdentnıng ıqtısodıı rıvojlanısh masalaları bўııcha shtatdan tashqarı maslaҳatchısı ser Sýma Chakrabartı, Molııa bozorlarını tartıbga solısh va rıvojlantırısh agentlıgı raısı Madına Abılqasımova, AHMM mýstaqıl molııavıı nazoratchısı Mark Smıt, Global taraqqıet markazı prezıdentı Aҳmad Masýd, G30 Vasıılar kengashı raısı Djeıkob Frenkel va Citigroup ҳýkýmatlar va jamoatchılık sektorı global blokı raҳbarı Djýlı Monako sўzga chıqdı.


Ўhshash ıangılıklar

ıAngılıklar

Arhıv