مادەنيەت قىزمەتكەرلەرىنىڭ جالاقىسى وسەدى - مينيستر
24 ماۋسىم 22:11

مادەنيەت قىزمەتكەرلەرىنىڭ جالاقىسى وسەدى - مينيستر

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - ەلىمىزدەگى «ۇلتتىق» ستاتۋسىنا يە مادەنيەت سالاسىنداعى ۇيىم قىزمەتكەرلەرىنىڭ ەڭبەكاقىسى 75 پروتسەنتكە وسەدى.

بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە سپورت ءمينيسترى داۋرەن ابايەۆتىڭ مينيسترلىككە باعىنىستى مەكەمەلەردەگى ۇجىمدارمەن كەزدەسۋى بارىسىندا بەلگىلى بولدى.

ءتيىستى جوبانى ق ر م س م ازىرلەپ، ق ر ۇكىمەتى ماقۇلدادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات مينيسترلىكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.

قازىر مادەنيەت سالاسىندا «ۇلتتىق» ستاتۋسىنا يە 5 ءىرى ۇيىم بار: مۇحتار اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق ۇلتتىق دراما تەاترى، قۇرمانعازى اتىنداعى قازاق ۇلتتىق حالىق اسپاپتار وركەسترى، اباي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق وپەرا جانە بالەت تەاترى، ميحايل لەرمونتوۆ اتىنداعى ۇلتتىق ورىس دراما تەاترى، سونداي-اق قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق كىتاپحاناسى.

ەندى اتالعان ۇيىم قىزمەتكەرلەرىنىڭ لاۋازىمدىق ەڭبەكاقىسى 1.75 كوەففيتسيەنتىمەن ەسەپتەلىپ، جالاقى وسەتىن بولادى.

مىسالى، 7-10 جىلدىق ەڭبەك ءوتىلى بار ارتيستەر قازىر 217129 تەڭگە السا، 1- شىلدەدەن باستاپ ولاردىڭ ەڭبەكاقىسى 379977 تەڭگەنى قۇرايدى.

«وزدەرىڭىزگە بەلگىلى، مەملەكەت باسشىسى مادەنيەت سالاسىن دامىتۋعا، اتاپ ايتقاندا ونىڭ قىزمەتكەرلەرى ءۇشىن قولايلى جاعداي جاساۋعا كوپ كوڭىل بولەدى. بۇل رەتتە مينيسترلىك تاراپىنان اۋقىمدى جۇمىستار اتقارىلىپ كەلەدى. ەڭبەكاقىنى كوتەرۋ - بۇل ماڭىزدى باعىتتاردىڭ ءبىرى عانا. سونىمەن قاتار، ءبىز ءبىرقاتار مادەنيەت نىساندارىن قايتا جوندەۋ، ماتەريالدىق-تەحنيكالىق بازانى جاقسارتۋ جانە قىزمەتكەرلەردىڭ بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋ ماسەلەلەرىن قاراستىرىپ جاتىرمىز»، - دەدى داۋرەن ابايەۆ.

الماتىعا ساپارى اياسىندا مينيستر ناتاليا ساتس اتىنداعى مەملەكەتتىك اكادەميالىق ورىس بالالار مەن جاس وسپىرىمدەر تەاترىندا دا بولدى، ودان بولەك سالا ساراپشىلارىمەن ءبىرقاتار كەزدەسۋ وتكىزدى.

جاڭالىقتار