كوشە تازالاۋشىلار توسىننان ماراپاتتالدى
24 ماۋسىم 16:29

كوشە تازالاۋشىلار توسىننان ماراپاتتالدى

تۇركىستان. قازاقپارات - قالا تازالىعىن قامتاماسىز ەتەتىن جاندار العىس حاتتار مەن ارنايى توسبەلگىلەرگە يە بولدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

كەنتاۋ قالاسىندا ەڭبەك ادامدارى ارنايى ماراپاتتارعا يە بولدى.

توسىننان بەرىلگەن العىس حاتتار جۇمىسشىلاردىڭ مەرەيىن ءوسىرىپ، قۋانىشقا كەنەلتتى.

«ناعىز ەڭبەك ادامدارىن ماراپاتتاۋ ءۇشىن ارنايى مەرەكە كۇندەرىن توسۋدىڭ قاجەتى جوق. سەبەبى، بۇل ادامداردىڭ جاساعان ەڭبەگىنە ءار كۇنى العىس ايتۋىمىز كەرەك»، - دەيدى قالا اكىمى راشيد ايۋپوۆ.

ماراپات العانداردىڭ ىشىندە قالانىڭ كوگالداندىرۋ، اباتتاندىرۋ جانە تازالىق سالاسىندا قىزمەت ىستەپ جۇرگەن جۇمىسشىلار بار.

ولاردىڭ ءبىرازى «العىس حات» السا، ءبىرشاماسى «كەنتاۋ قالاسىنا سىڭىرگەن ەڭبەگى ءۇشىن» ءتوس بەلگىسىنە يە بولدى.

جاڭالىقتار