قانتقا تالاسقان جۇرتتىڭ بەينەجازباسى تارادى
29 مامىر 07:33

قانتقا تالاسقان جۇرتتىڭ بەينەجازباسى تارادى

ورال. قازاقپارات - ورالدا قانتقا تالاسقان جۇرتتىڭ كورىنىسى الەۋمەتتىك جەلى ارقىلى تاراپ كەتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

تۇرعىنداردىڭ ايتۋىنشا، وقيعا 28 - مامىر كۇنى تاڭەرتەڭ زاچاگان كەنتىندەگى م. موڭكە ۇلى كوشەسىندە ورنالاسقان «التىندار» سۋپەرماركەتىندە بولدى.

ولاردىڭ سوزىنە قاراعاندا، اتالعان سۋپەرماركەتتە مۇنداي جاعداي كۇن سايىن قايتالانىپ وتىرادى.

ب ق و كاسىپكەرلىك جانە يندۋستريالدىق-يننوۆاتسيالىق دامۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى جۇماگەلدى باتىرنيازوۆتىڭ تۇسىندىرۋىنشە، «التىنداردا» قانتتىڭ ءار كيلوسى 370 تەڭگەدەن ارزانعا ساتىلىپ جاتقاندىقتان، وسىنداي جاعداي ورىن الۋدا.

«باسقا ساۋدا ورىندارىندا ونداي سابىلىس جوق. مىسالى، «دينا» سۋپەرماركەتىندە قانتتىڭ ءار كيلوسى 442 تەڭگەدەن ەمىن-ەركىن ساتىلۋدا»، - دەدى ج. باتىرنيازوۆ.

ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن باتىس قازاقستاندا ءبىرقاتار ازىق-تۇلىك باعالارىنىڭ باعاسى وسكەنىن جازعان بولاتىنبىز.


جاڭالىقتار