اقپارات ءمينيسترى اسقار ۋماروۆ قازاقستانداعى «Internews Network»  وكىلدەرىمەن كەزدەستى
28 قاڭتار, 21:45

اقپارات ءمينيسترى اسقار ۋماروۆ قازاقستانداعى «Internews Network»  وكىلدەرىمەن كەزدەستى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - بۇگىن ق ر اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ ءمينيسترى اسقار ۋماروۆ قازاقستانداعى «Internews Network» وكىلدىگىمەن ونلاين كەزدەسۋ وتكىزدى، دەپ حابارلايدى اتالعان ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

كەزدەسۋگە وكىلدىك ديرەكتورى مارات بيگاليەۆ، مەدياساۋاتتىلىق جونىندەگى وڭىرلىك كەڭەسشى گۇلنار اسانبايەۆا، مەدياقۇقىق جونىندەگى وڭىرلىك كەڭەسشى ولگا ديدەنكو، سونداي-اق مينيسترلىكتىڭ اقپارات سالاسى ماسەلەلەرىنە جاۋاپتى قىزمەتكەرلەرى قاتىستى.

كەزدەسۋ بارىسىندا مەديا سالاسىنىڭ ماماندارىن وقىتۋ، اقپاراتقا قول جەتكىزۋ، مەدياساۋاتتىلىق جانە مەدياەتيكا سالاسىنداعى جوبالاردى ىسكە اسىرۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.

تاراپتار ءوزارا ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋعا نيەت ءبىلدىرىستى.

جاڭالىقتار