اش قارىنعا ىشۋگە جانە جەۋگە بولمايتىن ونىمدەر
26 مامىر, 12:40

اش قارىنعا ىشۋگە جانە جەۋگە بولمايتىن ونىمدەر

استانا. قازاقپارات – ماماندار اش قارىنعا بوتەن تاعامدار ىشۋگە، جەۋگە بولمايتىنىن ايتادى.

ەگەر سىزدە گاستريت، اسقازان جاراسى جانە اس قورىتۋ جۇيەسىنىڭ باسقا سوزىلمالى پروبلەمالارى بولسا، اش قارىنعا جەمىستەر، شىرىندار جانە كوفە ىشۋگە بولمايدى. ويتكەنى جەمىس شىرىندارى، كوفە اسقازاننىڭ شىرىشتى قابىعىن تىتىركەندىرەدى. ويتكەنى ولاردىڭ قۇرامىندا ورگانيكالىق قىشقىلدار بار.

ەگەر اش قارىنعا ءبىر كەسە كوفە نەمەسە شىرىن ىشكەننەن كەيىن ىڭعايسىزدىق بولسا، وندا بۇل ادەتتەن باس تارتقان ءجون.

سونىمەن قاتار اش قارىنعا قانتتى، گازدالعان سۋسىنداردى ىشپەڭىز. سەبەبى ولاردا قانت وتە كوپ. سودان كەيىن اش قارىنعا ساعىز شايناۋعا بولمايدى. بۇل اسقازان ءسولىنىڭ بولىنۋىنە اكەلەدى. اسقازان بوس بولعاندىقتان، بولىنگەن ءسول شىرىشتى قاباتتى ەرىتىپ، توزدىرىپ جىبەرۋى مۇمكىن.

اشى نەمەسە قۇرامىندا دامدەۋىش كوپ تاعامدى اش قارىنعا جەسەڭىز، قىجىل پايدا بولىپ، اسقازان اۋرۋى مۇمكىن.

اش قارىنعا الكوگول ىشۋدەن جۇرەك، باۋىر جانە بۇيرەكتەر زاقىمدالادى. ەگەر الكوگولدى اش قارىنعا ىشسەڭىز، ول بىردەن قانعا ءوتىپ، قانتامىرلاردىڭ كەڭەيۋىنە جانە ارتەريالىق قىسىمنىڭ تۇسۋىنە اكەلۋى مۇمكىن.

جاڭا سىعىلعان جەمىستەر شىرىنىن تاڭعى اسقا ءىشۋ پايدالى دەگەن پىكىر بار. ءبىراق ونى اش قارىنعا ءىشۋ ۇسىنىلمايدى. سەبەبى ول ۇيقى بەزىنە قوسىمشا كۇش تۇسىرەدى.

ن.

جاڭالىقتار