قازاقستان قانداي دا ءبىر وداقتاس مەملەكەتتەر قۇرامىنا كىرۋدى جوسپارلاپ وتىرعان جوق - رۋسلان جەلدىباي
26 مامىر, 10:27

قازاقستان قانداي دا ءبىر وداقتاس مەملەكەتتەر قۇرامىنا كىرۋدى جوسپارلاپ وتىرعان جوق - رۋسلان جەلدىباي

استانا. قازاقپارات – ە ا ە و اياسىنداعى ينتەگراتسيا تەك قانا ەكونوميكالىق سيپاتتا عانا ءجۇرۋى كەرەك. قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ نەگىزگى ۇستانىمى - وسى.

بۇل تۋرالى پرەزيدەنت اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى - پرەزيدەنتتىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىنا جازدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

ول الدىمەن مەملەكەت باسشىسىنىڭ جاقىندا ماسكەۋ قالاسىندا وتكەن II ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق فورۋمعا قاتىسقانىن ەسكە سالادى.

«پرەزيدەنت جيىن بارىسىندا بۇگىندە ساراپشىلار قاۋىمداستىعى كەڭىنەن تالقىلاپ جاتقان ءبىرقاتار مالىمدەمە جاسادى.

ە ا ە و اياسىنداعى ينتەگراتسيا تەك قانا ەكونوميكالىق سيپاتتا عانا ءجۇرۋى كەرەك. بۇل - پرەزيدەنتتىڭ نەگىزگى ۇستانىمى. ونىڭ شەڭبەرىنەن شىعۋ ۇيىمنىڭ جارعىلىق قۇجاتتارىنىڭ ماقساتتارىنا، پرينتسيپتەرى مەن مىندەتتەرىنە قايشى كەلەدى.

پرەزيدەنت اتاپ وتكەندەي، ەكونوميكالىق ينتەگراتسيا - بۇل تۇپكى ماقسات ەمەس، ول ەكونوميكانى دامىتۋدىڭ جانە حالىقتارىمىزدىڭ ءال- اۋقاتىن ارتتىرۋدىڭ نەگىزگى قۇرالدارىنىڭ ءبىرى. ياعني، ۇيىمدا قابىلداناتىن كەز كەلگەن شەشىم ونىڭ ءاربىر مۇشەسىنە جانە، ەڭ الدىمەن، ولاردىڭ ازاماتتارىنا پايداسىن تيگىزۋى ءتيىس»، - دەلىنگەن رۋسلان جەلدىبايدىڭ جازباسىندا.

ول، سونىمەن قاتار ءتۇرلى دەڭگەيدەگى ينتەگراتسيا ماسەلەسى قوزعالعانىن اتاپ وتەدى.

«بۇگىندە ە ا ە و- نىڭ ەكى مۇشەسى - رەسەي مەن بەلارۋس ءوزارا ىقپالداستىقتىڭ جوعارى دەڭگەيىنە شىقتى. بۇل - ەرەكشە پرەتسەدەنت. مەملەكەت باسشىسىنىڭ پايىمىنشا، شىن مانىندە، ءبىر حالىق جانە ءبىر مەملەكەت تۋرالى ءسوز بولىپ وتىر. وسى رەتتە مۇلدە باسقا ماقساتتاردى كوزدەگەن ەكى ءتۇرلى ينتەگراتسيالىق جوبا شەڭبەرىندەگى باستامالاردىڭ ارا- جىگىن اجىراتۋ اسا ماڭىزدى.

ءبىزدىڭ ەلىمىزگە كەلەتىن بولساق، قازاقستان قانداي دا ءبىر وداقتاس مەملەكەتتەر قۇرۋعا نەمەسە ولاردىڭ قۇرامىنا كىرۋگە نيەتتى ەمەس جانە ونى جوسپارلاپ وتىرعان جوق»، - دەپ جازدى پرەزيدەنتتىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى.


جاڭالىقتار