ماحامبەتكە ارنالعان اقىندار مۇشايراسىنىڭ جەڭىمپازى انىقتالدى
25 مامىر, 15:28

ماحامبەتكە ارنالعان اقىندار مۇشايراسىنىڭ جەڭىمپازى انىقتالدى

اتىراۋ. قازاقپارات - اتىراۋدا داۋىلپاز اقىن ماحامبەت وتەمىس ۇلىنىڭ 220 جىلدىعىنا ارنالعان اقىندار مۇشايراسىنىڭ جەڭىمپازى انىقتالدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

اتىراۋ وبلىستىق مادەنيەت، تىلدەردى دامىتۋ جانە ارحيۆ ءىسى باسقارماسىنىڭ باسشىسى ءابىل جولامانوۆتىڭ ايتۋىنشا، مۇشايراعا «تارتىنباي سويلەر اسىلمىن» تاقىرىبى تاڭدالعان. رەسپۋبليكالىق جازبا اقىندار مۇشايراسىنا ەلىمىزدىڭ ءار وڭىرىنەن 18-40 جاس ارالىعىنداعى 19 اقىن قاتىستى.

photo

«مۇشايرانى وتكىزۋدەگى ماقسات - ماحامبەتتىڭ اقىندىق قۋاتىن ولەڭدەرى ارقىلى كەيىنگى بۋىنعا ناسيحاتتاۋ، وتانشىلدىق قاسيەتتى جاستاردىڭ بويىنا دارىتۋ. جاس بۋىن وكىلدەرىنىڭ انا تىلىنە، بابادان مۇراعا قالعان شەشەندىك ونەرگە باۋلۋدى كوزدەدىك. جاس اقىندار وسىنداي مۇشايراعا قاتىسىپ، شىعارماشىلىق شەبەرلىگىن شىڭدايدى. كەيىنگى بۋىننىڭ قازىرگى قازاق پوەزياسىنا دەگەن قۇشتارلىعىن وياتىپ، رۋحاني تاربيەسىن جەتىلدىرگەنىن قالادىق»، - دەيدى ءابىل جولامانوۆ.

photo

سايىستا اقىندار الدىمەن ءوز ولەڭىن وقىدى. سودان سوڭ ماحامبەت شىعارمالارىنان ءۇزىندىنى جاتقا ايتتى. سوڭىندا 8-10 مينۋتتا ولەڭ جازىپ، سۋىرىپ-سالمالىق قابىلەتىن تانىتتى.

«اقىندارعا قويىلعان تالاپ وتە كۇردەلى بولدى. ءسوز تاپقىرلىعى، ولەڭ ماعىناسىنىڭ تەرەڭدىگى، شۋماق ۇيقاسىنىڭ كۇردەلىلىگى، ادەبي تەڭەۋ، ەپيتەت، مەتافورا، كوركەم ءماتىننىڭ ورىندالۋ شەبەرلىگى، داۋىس مانەرى مەن ءتىل تازالىعىنا، ساحنا مادەنيەتىنە نازار اۋدارىلدى»، - دەيدى جازۋشىلار وداعىنىڭ ءتوراعاسى مەرەكە قۇلكەنوۆ.

photo

قازىلار القىسىنىڭ شەشىمىمەن اتىراۋلىق اقىن اسىلانبەك شىعىروۆ باس جۇلدە جەڭىپ الدى. ال باتىس قازاقستان وبلىسىنان قاتىسقان ادىلەت ورىنباساروۆ 1- ورىندى، پاۆلودارلىق جارقىن ءابۋ Ⅱ ورىندى، ماڭعىستاۋلىق جۇماگۇل مۇرسال Ⅲ ورىندى يەلەندى.

وزگە قاتىسۋشىلارعا ح. ەرعاليەۆ، ءا. سارسەنبايەۆ، م. ساتىبالديەۆ، ج. ناجىمەدەنوۆ، ف. وڭعارسىنوۆا، ا. ەرشۋوۆ، م. وتاراليەۆ، ن. اجىعاليەۆ، ت. دوسىموۆ، د. جازىقبايەۆ، م. نەتاليەۆ، ق. ساعيەۆ، ا. وتەگەنوۆ، ق. ورازوۆ، ك. نابيەۆا اتىنداعى ارنايى جۇلدە بەرىلدى.

جاڭالىقتار