ەلوردادا ساياسي قۋعىن- سۇرگىن قۇرباندارىن اقتاۋ جونىندەگى مەملەكەتتىك كوميسسيانىڭ وتىرىسى ءوتتى
24 مامىر, 19:02

ەلوردادا ساياسي قۋعىن- سۇرگىن قۇرباندارىن اقتاۋ جونىندەگى مەملەكەتتىك كوميسسيانىڭ وتىرىسى ءوتتى

استانا. قازاقپارات - ەرلان قارين ساياسي قۋعىن- سۇرگىن قۇرباندارىن تولىق اقتاۋ جونىندەگى مەملەكەتتىك كوميسسيانىڭ كەزەكتى وتىرىسىن وتكىزدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات اقوردانىڭ رەسمي سايتىنا سىلتەمە جاساپ.

جيىندا مەملەكەتتىك كوميسسيانىڭ زەرتتەۋ، باسپا جانە ارحيۆ جۇمىستارىنىڭ جۇزەگە اسىرىلۋ بارىسى تالقىلاندى.

ءىس- شارادا 2023 -جىلى ساياسي قۋعىن- سۇرگىن تاريحىنا ارنالعان كەزەكتى ماتەريالدار مەن قۇجاتتار جيناعىن جارىققا شىعارۋ جوسپارلانعانى جونىندە مالىمەت بەرىلدى.

سونداي- اق عالىمدار مەن ساراپشىلار XX عاسىردىڭ 1920-50 -جىلدارى ارالىعىنداعى ساياسي قۋعىن- سۇرگىن تاقىرىبىنا قاتىستى ماتەريالداردى تەرەڭ زەرتتەۋگە جانە تالداۋعا ارنالعان عىلىمي جوبالاردىڭ ناتيجەلەرىن تانىستىردى.

بۇدان بولەك، كوميسسيا وتىرىسىندا عالىمدار مەن زەرتتەۋشىلەردىڭ ىزدەنىس جۇمىستارىن قولداۋ ماقساتىندا ۇيىمداستىرىلعان نىسانالى قارجىلاندىرۋ باعدارلاماسىنىڭ ورىندالۋ بارىسى قارالدى.

جيىن قورىتىندىسى بويىنشا مەملەكەتتىك كوميسسيانىڭ باسپا قىزمەتىن دامىتۋ، عىلىمي- زەرتتەۋ جۇمىستارىن، ارحيۆ بازاسىن جۇيەلەۋ جانە قورلارعا بىرىكتىرۋ ءىسىن جالعاستىرۋ سەكىلدى نەگىزگى باعىتتارىنا قاتىستى تاپسىرمالار بەرىلدى.

جاڭالىقتار