جەتىسۋ وبلىسىندا قاڭتار وقيعاسىندا ۇرلانعان قارۋ-جاراق تابىلدى
30 ناۋرىز, 21:44

جەتىسۋ وبلىسىندا قاڭتار وقيعاسىندا ۇرلانعان قارۋ-جاراق تابىلدى

تالدىقورعان. قازاقپارات - جەتىسۋ وبلىسىندا قاڭتارداعى تارتىپسىزدىك كەزىندە دۇكەندەردەن ۇرلانعان ءۇش پنيەۆماتيكالىق قارۋ ساقتالعان جاسىرىن ورىن تابىلدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

بۇل فاكت 29- ناۋرىزدا كەربۇلاق اۋدانىندا تىركەلدى. ۇرلانعان قارۋدى جەرگىلىكتى تۇرعىندار قوعالى-شاعان اۆتوجولىنىڭ بويىنان تاپقان جانە اۋداندىق پوليتسياعا حابارلاعان. كورسەتىلگەن جەردەن 4,5 جانە 6 م م كاليبرلى «BSA Ultra»، «Action sport games» جانە «BSA Us» ءۇش پنيەۆماتيكالىق ۆينتوۆكا تاركىلەندى.

photo

«دەرەكتەر بازاسىن تەكسەرۋ كەزىندە قارۋدىڭ 2022-جىلعى قاڭتاردا الماتىنىڭ اڭشىلىق دۇكەندەرىنىڭ بىرىنەن ۇرلانعانى انىقتالدى. قازىرگى ۋاقىتتا فاكت بويىنشا جينالعان ماتەريال تاركىلەنگەن مىلتىقتارمەن بىرگە پوليتسيا بولىمشەسىنە جىبەرىلدى»، - دەدى كەربۇلاق اۋدانى پ ب باستىعى ەربول احمەتقاليەۆ.

photo

جاڭالىقتار