جاڭبىر، اياز، جەل: سينوپتيكتەر بىرنەشە وڭىردە ەسكەرتۋ جاريالادى
30 ناۋرىز, 07:35

جاڭبىر، اياز، جەل: سينوپتيكتەر بىرنەشە وڭىردە ەسكەرتۋ جاريالادى

استانا. قازاقپارات - «قازگيدرومەت» ر م ك اۋا رايىنىڭ بۇزىلۋىنا بايلانىستى 30-ناۋرىزدا بىرنەشە وڭىردە ەسكەرتۋ جاريالادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز جامبىل وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا قاتتى جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار) كۇتىلەدى. تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا نايزاعاي وينايدى.

استانا قالاسىندا سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، كەي ۋاقىتتا جىلدامدىعى 15-20 م/س قۇرايدى. اۋا تەمپەراتۋراسى كۇرت تومەندەيدى: تۇندە 3-5- دەيىن ءتۇسىپ، كۇندىز 1-3 جىلى بولادى.

اقمولا وبلىسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى كۇرت تومەندەيدى: تۇندە 3-8 دەيىن، ءوڭىردىڭ سولتۇستىگىندە 11- گرادۋسقا دەيىن سۋيدى. كۇندىز 2- اياز، 3+ جىلى بولادى.

پاۆلودار وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا سولتۇستىكتەن جەل سوعادى، ەكپىنى 15-20 م/س قۇرايدى. اۋا تەمپەراتۋراسى كۇرت تومەندەيدى: تۇندە 3-8 گرادۋس ايازعا دەيىن، كۇندىز 1-6 جىلىعا دەيىن.

كۇندىز اتىراۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە شاڭدى داۋىل كۇتىلەدى. شىعىستان، وڭتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، كۇندىز ءوڭىردىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسى مەن وڭتۇستىگىندە ەكپىنى 15-20 م/س قۇرايدى.

تۇندە قاراعاندى وبلىسىنىڭ شىعىسىندا تۇمان بولجانادى. سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س قۇرايدى.

كۇندىز شىعىس قازاقستان وبلىسىننىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا جاۋىن-شاشىن (كوبىنەسە جاڭبىر) بولادى. جەل باتىستان، سولتۇستىك- باتىستان سوعادى، كۇندىز ەكپىنى 25 م/س دەيىن جەتۋى ىقتيمال.

كۇندىز اباي وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگى مەن ورتالىعىندا جاڭبىر جاۋادى. جەل سولتۇستىك- باتىستان، سولتۇستىكتەن سوعادى، كۇندىز ەكپىنى 25 م/س كۇشەيۋى مۇمكىن.

تۇركىستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە، تاۋلى جانە تاۋ بوكتەرلى اۋداندارىندا نايزاعاي ويناپ، وڭتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، نايزاعاي كەزىندە ەكپىنى 15-20 م/س قۇرايدى.

شىمكەنت قالاسىندا كەي ۋاقىتتا نايزاعاي ويناپ، وڭتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، نايزاعاي كەزىندە ەكپىنى 15-20 م/س قۇرايدى.

كۇندىز ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ شىعىسى مەن ورتالىعىندا شاڭدى داۋىل تۇرادى. وڭتۇستىك- شىعىستان سوعاتىن جەل سولتۇستىك- باتىسقا اۋىسىپ، تۇندە وبلىستىڭ وڭتۇستىك- باتىسىندا، كۇندىز باسىم بولىگىندە كۇشى 15-20 م/س قۇرايدى.

قوستاناي وبلىسىنىڭ باسىم بولىگىندە سولتۇستىك- شىعىستان، شىعىستان جەل سوعادى، ەكپىنى 15-20 م/س قۇرايدى. كۇندىز ءوڭىردىڭ وڭتۇستىگىندە كۇشى 23 م/س جەتۋى ىقتيمال.

تۇندە اقتوبە وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، كۇندىز باسىم بولىگىندە جەل سوعادى. ەكپىنى - 15-20 م/س.

تۇندە جانە تاڭەرتەڭ سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا تۇمان بولادى. سولتۇستىكتەن، سولتۇستىك- شىعىستان سوعاتىن جەلدىڭ جىلدامدىعى 15-20 م/س قۇرايدى.

ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن ورتالىعىندا سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، ەكپىنى 15-20 م/س قۇرايدى.

جاڭالىقتار