ەلوردادا سۋ تاۋلىكتىڭ ءار ۋاقىتىندا ءارتۇرلى قىسىممەن بەرىلەتىن بولدى
28 ناۋرىز, 12:26

ەلوردادا سۋ تاۋلىكتىڭ ءار ۋاقىتىندا ءارتۇرلى قىسىممەن بەرىلەتىن بولدى

استانا. قازاقپارات - ەلوردادا سۋ تاۋلىكتىڭ ءار ۋاقىتىندا ءارتۇرلى قىسىممەن بەرىلەتىن بولدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات I komek قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.

«قالا حالقىنىڭ وسۋىنە جانە ەلوردانىڭ قارقىندى دامۋىنا بايلانىستى اۋىز سۋ ءوندىرۋ بويىنشا جوبالىق قۋاتتاردىڭ تاپشىلىعى بايقالادى. قازىرگى ۋاقىتتا «استانا سۋ ارناسى» م ك ك سۋ قىسىمىن رەتتەۋ بويىنشا شارالار قابىلداۋعا ءماجبۇر.

04:30-دان 09:30-عا دەيىن سۋ قىسىمى جوعارى رەجيمدە بولادى،

09:30-دان 12:00-گە دەيىن تومەن قىسىمدا

12:00-دەن 14:00-گە دەيىن جوعارى قىسىمدا

14:00-دەن 18:00-گە دەيىن تومەن قىسىمدا

18:00-دەن 00:00-گە دەيىن جوعارى قىسىمدا

00:00-دەن 04:30-عا دەيىن تومەن قىسىمدا» دەلىنگەن حابارلامادا.

بۇل شارالار جاڭا سورعى- ءسۇزۋ ستانساسى ىسكە قوسىلعانعا دەيىن قابىلدانادى. سورعى- سۇزگى ستانسياسىنىڭ قۇرىلىسى 2021 -جىلدىڭ كۇزىندە باستالدى. ونىڭ قۋاتتىلىعى تاۋلىگىنە 105 مىڭ تەكشە مەتردى قۇرايدى.

جاڭا س س س قۇرىلىسىنىڭ اياقتالۋى - اعىمداعى جىلدىڭ جازى.

رەداكتور

ەربول جانات


جاڭالىقتار