قور نارىعىندا دوللار قىمباتتادى
27 ناۋرىز, 17:28

قور نارىعىندا دوللار قىمباتتادى

الماتى. قازاقپارات - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا، 1 دوللاردىڭ تەڭگەگە شاققانداعى باعامى ءوستى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

KASE قور نارىعىنداعى كۇندىزگى ساۋدا قورىتىندىسى بويىنشا، دوللار باعامى 1,66 تەڭگەگە قىمباتتادى. ءبىر ا ق ش دوللارىنىڭ ورتاشا باعامى - 458,87 تەڭگە.

رەسەي ءرۋبلىنىڭ ورتاشا سارالانعان قۇنى - 5,96 تەڭگە.

ۇلتتىق بانكتىڭ 27-ناۋرىزداعى رەسمي باعامى - 1 دوللارعا 457,29 تەڭگە.

Kurs.kz مالىمەتىنشە، ءدال قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە دوللاردىڭ ساتۋ باعامى - 455 تەڭگە، ساتىپ الۋ - 459 تەڭگە.

ال استانا قالاسى بويىنشا ساتۋ باعامى 454 تەڭگەدەن بولسا، ساتىپ الۋ قۇنى - 457 تەڭگە.

رەسەي ءرۋبلى 5,7-5,95 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.


جاڭالىقتار