بۇل بوليۆيا، شۆەيساريا، دۋباي ەمەس: قازاقستاننىڭ كورىكتى جەرلەرىنىڭ ۆيدەوسى جاريالاندى
23 ناۋرىز, 11:17

بۇل بوليۆيا، شۆەيساريا، دۋباي ەمەس: قازاقستاننىڭ كورىكتى جەرلەرىنىڭ ۆيدەوسى جاريالاندى

استانا. قازاقپارات - وتاندىق تانىمال ۆيدەوگراف تالعات بەكماعامبەتوۆ ەلىمىزدىڭ ەڭ كورىكتى جەرلەرى تاسپالانعان روليكتەر جاريالادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«قازاقستانىمىزدىڭ بۇكىل الەمگە قانشالىقتى ادەمى، عاجاپ ەكەنىن، بايتاق جەرلەرگە باي ەكەنىن كورسەتەيىك!»، - دەپ جازادى تالعات بەكماعامبەتوۆ Instagram-پاراقشاسىندا جاريالانعان ۆيدەو سيپاتتاماسىندا.

ۆيدەوگرافتىڭ پاراقشاسىندا ەلىمىزدىڭ كورىكتى جەرلەرى بەينەلەنگەن بىرنەشە ۆيدەو بار. سولاردىڭ ءبىرى «بۇل - قازاقستان، ءبىراق...» دەپ اتالادى. بۇل ۆيدەو ەكى نۇسقادا، ياعني قازاق جانە اعىلشىن تىلىندە.


وندا درونمەن اۋەدەن تۇسىرىلگەن ەرەيمەنتاۋ اۋدانىنداعى كوبەيتۇزدىڭ ماڭعىستاۋ وبلىسىنداعى بوزجىرانىڭ، باتىس قازاقستانداعى ىبىقتى سايىنىڭ، بۋراباي ۇلتتىق پاركىنىڭ، شىعىس قازاقستان وبلىسىنداعى كۇنباعىس القابىنىڭ، قيىن- كەرىش شاتقالىنىڭ، مارقاكولدىڭ، كاتونقاراعاي، التىنەمەل ۇلتتىق پاركتەرىنىڭ، اقسۋ- جاباعىلى قورىعىنىڭ، اتىراۋ وبلىسىنداعى يندەر كولىنىڭ، اقتوبە وبلىسىنداعى اقتولاعاي قىرقاسىنىڭ، شارىن شاتقالىنىڭ سۇلۋ تابيعاتىن تاماشالاۋعا بولادى.

ت. بەكماعامبەتوۆ اتالعان ۆيدەولاردى اۆستراليا، نورۆەگيا، شۆەيتساريا، يوردانيا، دۋباي، بوليۆيا جانە وزگە دە ەلدەردە بار كورىكتى جەرلەردى قازاقستاندا دا تابۋعا بولادى دەگەن مازمۇندا تۇسىرگەن.


جاڭالىقتار