ديماش قۇدايبەرگەننىڭ جاڭا ءانى جارىققا شىقتى
22 ناۋرىز, 15:59

ديماش قۇدايبەرگەننىڭ جاڭا ءانى جارىققا شىقتى

استانا. قازاقپارات - بۇگىن الەمگە تانىمال ءانشى ديماش قۇدايبەرگەننىڭ «Together» اتتى جاڭا ءانى جارىققا شىقتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

«Together» («بىرگەمىز» ) كومپوزيتسياسى بۇگىن بارلىق مۋزىكالىق پلاتفورمالارعا جۇكتەلدى.

د. قۇدايبەرگەننىڭ ايتۋىنشا، ءانىن باۋىرى مانسۇر جازعان جانە ونى العاش رەت الماتىداعى كونسەرتىندە بىرگە ورىنداعان. ال تاياۋدا قارىنداسى راۋشانمەن بىرگە تۇسىرىلگەن بەينەبايان كوپشىلىككە جول تارتپاق.

«Together» - بۇل ءبىز ءومىر ءسۇرىپ جاتقان قيىن كەزەڭدە ماحاببات پەن ءۇمىتتىڭ حابارى (...) مۋزىكا بۇكىل الەمدى ءبىر شاڭىراققا بىرىكتىرەدى، ال مۋزىكا بىزبەن بىرگە بولسا، جارقىن بولاشاققا دەگەن سەنىم مەن ومىرگە دەگەن سۇيىسپەنشىلىك ارتادى. ءبىز بىرگە بولساق، مۋزىكا الەمدى شىنىمەن وزگەرتە الادى»، - دەپ جازدى ءانشى Instagram-پاراقشاسىندا.

جاڭالىقتار