قىتاي استاناسىن شاڭدى داۋىل باستى
22 ناۋرىز, 14:57

قىتاي استاناسىن شاڭدى داۋىل باستى

بەيجىڭ. قازاقپارات - قىتاي استاناسى بەيجىڭدە سارسەنبى كۇنى شاڭدى داۋىل سوعىپ، اۋا رايى قاۋىپسىزدىگىنىڭ «سارى» دەڭگەيى جاريالاندى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات مەنشىكتى ءتىلشىسى.

بەيجىڭدە تاڭەرتەڭنەن شاڭنان ەشتەڭە كورىنبەي، قالاداعى عيماراتتار تۇمان اراسىندا قالعان. اۋا لاستانۋ دەڭگەيى قالاداعى كوپتەگەن اۋدارداردا جانە قالا ماڭىندا «اۋىر» دەپ باعالانۋدا.

РМ2.5 ۇساق بولشەكتەرىنىڭ كونتسەنتراتسياسى 500 م ك گ/تەكشەدەن استى، بۇل ق ح ر- دا بەلگىلەنگەن نورمادان بىرنەشە ەسە كوپ.

مەتەورولوگتار بولجامىنشا، تۇندە جاعداي جاقسارىپ، كورسەتكىش بىرتىندەپ تومەندەيدى.

اۋانىڭ «حالىق دەنساۋلىعى ءۇشىن قاۋىپتى» دەڭگەيدە لاستانۋىنا بايلانىستى بەيجىڭنىڭ توتەنشە جاعداي باسقارماسى تۇرعىندارعا اشىق اۋادا سپورتتىق ءىس-شارالاردان باس تارتۋدى ۇسىندى.

بالالارعا، قارت ادامدارعا، سونداي-اق وكپە جانە جۇرەك-قان تامىرى اۋرۋلارى بار تۇرعىندارعا دالاعا شىقپاۋعا جانە قولايسىز اۋا رايى اياقتالعانشا ۇيدە بولۋعا كەڭەس بەرىلدى.

ايتا كەتەيىك، 21- ناۋرىزدان باستاپ قۇم مەن شاڭنىڭ اۋقىمدى فرونتى گانسۋ پروۆينتسياسىنا، نينسيا-حۋي اۆتونوميالىق ايماعىنا جانە ق ح ر ىشكى موڭعولياسىنىڭ ورتالىق بولىگىندە بولدى. قازىر قۇمدى داۋىل قىتايدىڭ سولتۇستىگىنە، سونىڭ ىشىندە بەيجىڭگە كەلىپ، ەلدىڭ شىعىس تەڭىز پروۆينتسيالارىنا قاراي ىعىستى.

جاڭالىقتار