رامازان ايىنىڭ قارساڭىندا اباي وبلىسىندا جاڭا مەشىت اشىلدى
22 ناۋرىز, 09:16

رامازان ايىنىڭ قارساڭىندا اباي وبلىسىندا جاڭا مەشىت اشىلدى

سەمەي. قازاقپارات - سەمەي قالاسىندا رامازان ايىنىڭ قارساڭىندا جاڭا مەشىت اشىلدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

قالا اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، سەمەيدەگى ۆوستوچنىي كەنتىندە ءابۋ-باكىر سىدىق اتىنداعى مەشىت اشىلدى. اشىلۋ سالتاناتىنا ءوڭىردىڭ باس يمامى اسقار ءابىتاي ۇلى، وبلىس اكىمىنىڭ ورىنباسارى شالقار بايبەكوۆ جانە قالا اكىمى نۇربول نۇرساعاتوۆ قاتىستى.

مۇندا ءبىر مەزگىلدە 100 ادام قۇلشىلىق جاساي الادى. مۇنارا بيىكتىگى - 15 مەتر بولسا، ال كۇمبەزىنىڭ ديامەترى - 4,5 مەتر، بيىكتىگى - 2,5 مەتردى قۇرايدى. مەشىتتە قۇران وقۋ بولمەسى، ەرلەر جانە ايەلدەرگە ارنالعان ناماز وقۋ زالدارى جانە ءدارىسحانا بولمەلەرى بار.

«ناۋرىز مەيرامىندا جانە قاسيەتتى رامازان ايىنىڭ قارساڭىندا ەسىگىن ايقارا اشقان مەشىت قالامىزدىڭ كوركىنە كورىك قوسىپ، ءدىنارالىق جانە ۇلتارالىق تاتۋلىقتىڭ ورداسىنا اينالادى دەپ سەنەمىز. كەنت جاماعاتىنىڭ تالاي جىل كۇتكەن ارمانى ورىندالدى. وسىمەن سەمەيدەگى مەشىت سانى 15 كە تولىقتى، - دەدى وبلىس اكىمىنىڭ ورىنباسارى شالقار بايبەكوۆ.

ايتا كەتەيىك، جاڭادان بوي كوتەرگەن ءابۋ-باكىر سىدىق مەشىتىنىڭ باس يمامى بولىپ ايدىن جۇنىسبەكوۆ تاعايىندالدى.

جاڭالىقتار