ەلوردادا جانە ءۇش وڭىردە اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى
19 ناۋرىز, 18:44

ەلوردادا جانە ءۇش وڭىردە اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى

استانا. قازاقپارات - قازاقستاننىڭ 4 وڭىرىندە اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات «قازگيدرومەت» ر م ك باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.

20- ناۋرىزدا استانادا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى.

اقمولا وبلىسىنىڭ شىعىسىندا تۇندە جاياۋ بۇرقاسىن بولادى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. سولتۇستىك- شىعىستان سوعاتىن جەل سولتۇستىكتە وڭتۇستىك-باتىسقا اۋىسىپ، وبلىستىڭ شىعىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س دەيىن جەتەدى.

جامبىل وبلىسىنىڭ تاۋلى ايماقتارىندا تۇمان تۇسەدى. وڭتۇستىك-باتىس، سولتۇستىك-شىعىس، وبلىستىڭ تاۋلى ايماقتارىندا سولتۇستىك-شىعىستان 15-20 م/س جىلدامدىقپەن جەل سوعىپ، ەكپىنى 23 م/س دەيىن جەتەدى.

كۇندىز سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە وڭتۇستىك- باتىستان سوعاتىن جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س كۇتىلەدى. پەتروپاۆلدا 20- ناۋرىزدا وڭتۇستىك-باتىستان سوعاتىن جەلدىڭ ەكپىنى كۇندىز 15-20 م/س جەتۋى ىقتيمال.

جاڭالىقتار