كوكتەم مەزگىلىندە ادام اعزاسىنا قانداي دارۋمەندەر قاجەت
19 ناۋرىز, 08:22

كوكتەم مەزگىلىندە ادام اعزاسىنا قانداي دارۋمەندەر قاجەت

الماتى. قازاقپارات - كوكتەم مەزگىلىندە ادام اعزاسى ءتۇرلى دارۋمەندى قاجەت ەتەدى.

الماتى قالالىق №16-ەمحانانىڭ ەندوكرينولوگى ناتاليا حەگاي اعزاداعى دارۋمەن تاپشىلىعىن قالاي انىقتاۋ قاجەتتىگىن ايتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«ءتۇرلى پاتولوگيا مەن اۋرۋلاردىڭ سالدارىنان ادام اعزاسىندا دارۋمەن تاپشىلىعى بولۋى مۇمكىن. سونداي-اق، سۋىق ءتيىپ، اسپيرين قابىلداعاندا س دارۋمەنىنىڭ اعزادان شىعۋ جىلدامدىعى 3 ەسە ارتادى. جالپى، كوكتەم مەزگىلىندە ادام اعزاسى C، D، A، E، B1، B2، PP دارۋمەندەرىن قاجەت ەتەدى. بۇل رەتتە ءدارىحانادا ساتىلاتىن دارۋمەندەردى ءوز بەتىنشە قابىلداۋعا بولمايدى، ول ءۇشىن مىندەتتى تۇردە دارىگەرمەن كەڭەسۋ كەرەك. كوكتەمدە اعزادا دارۋمەن تاپشىلىعىن بولدىرماس ءۇشىن تەڭىز بالىعى، كەپتىرىلگەن جەمىس، جاڭعاقتار وتە پايدالى. كوكونىستى ۇمىتپاۋ كەرەك، بۇل رەتتە قىرىققابات، ءسابىز پايدالى» ، - دەدى دارىگەر.

ونىڭ ايتۋىنشا، اعزاداعى دارۋمەننىڭ تاپشىلىعىن مىنا بەلگىلەر ارقىلى انىقتاۋعا بولادى:

- اپاتيا جانە بۇرىن ۇناتقان زاتتار مەن ارەكەتتەرگە قىزىعۋشىلىقتى جوعالتۋ؛

- ءجيى سۋىق تيۋ جانە مۇرىننان سۋ اعۋ؛

- ءبىر نەمەسە بىرنەشە سوزىلمالى اۋرۋدىڭ ءورشۋى؛

- ۇيىقتاۋ پروتسەسىنىڭ قيىنداۋى، ال تاڭەرتەڭ ويانۋدىڭ ودان دا قيىن بولۋى؛

- تۇندە ساعات 2:30 دان 3:30 عا دەيىنگى ارالىقتا ءجيى ويانۋ؛

- تەرىدە بەزەۋدىڭ پايدا بولۋى نەمەسە تەرىنىڭ شامادان تىس قۇرعاۋى؛

- شاشتىڭ ءتۇسۋى جانە تىرناقتىڭ سىنعىشتىعى؛

- ءىش قاتۋ، ءىشتىڭ اۋىرۋى جانە گاستريت تۇرىندە اسقازان- ىشەك جولدارى بۇزىلۋىنىڭ پايدا بولۋى؛

- قىزىل يەكتىڭ كەنەتتەن قاناۋى؛

- زەيىننىڭ بولماۋى؛

- تۇراقتى باس اۋرۋى؛

- قۇلاقتىڭ شىڭىلداۋى جانە ازداپ باس اينالۋ.

«ادام اعزاسىندا بۇل تىزىمدەگى ەكى بەلگىنىڭ بولۋى - پروگرەسسيۆتى كوكتەمگى دارۋمەن تاپشىلىعىمەن جەدەل كۇرەسۋ قاجەت ەكەنىن بىلدىرەدى. دارۋمەن تاپشىلىعىنىڭ الدىن الۋدىڭ نەگىزگى قاعيداسى - دۇرىس تاماقتانۋ. سونىمەن قاتار، دارۋمەندەردىڭ جەتىسپەۋشىلىگى كەزىندە تازا اۋادا ءجيى سەرۋەندەپ، تۇراقتى تۇردە سپورتتىق جاتتىعۋلار جاساۋ كومەكتەسەدى»، - دەدى ناتاليا حەگاي.

اۆتور

دۋمان ارعىنگەلدى

جاڭالىقتار