دەمالىس كۇندەرى اۋا رايى قانداي بولادى
17 ناۋرىز, 21:06

دەمالىس كۇندەرى اۋا رايى قانداي بولادى

استانا. قازاقپارات - قازگيدرومەت الداعى دەمالىس كۇندەرىندەگى اۋا رايى بولجامىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

دەمالىس كۇندەرى رەسپۋبليكانىڭ باسىم بولىگىندە جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار)، سولتۇستىك، شىعىس جارتىسىندا قار، جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق، وڭتۇستىك جارتىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي بولادى.

19-ناۋرىزدا الماتى وبلىسىنىڭ، جەتىسۋ وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا قاتتى جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار) كۇتىلەدى. جاۋىن- شاشىنسىز اۋا رايى تەك ەلىمىزدىڭ باتىسىندا بولجانادى.

ق ر سولتۇستىك- باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا، شىعىسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 7-20 گرادۋسقا، ال كۇندىز 0-8 گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى.

جاڭالىقتار