قازاقستاندا العاش رەت باۋىر ەرەكشە ترانسپلانتاتسيالاندى
17 ناۋرىز, 12:41

قازاقستاندا العاش رەت باۋىر ەرەكشە ترانسپلانتاتسيالاندى

استانا. قازاقپارات- قازاقستاندا العاش رەت جۇرەككە باراتىن تامىر جاساندى پروتەزبەن اۋىستىرىپ، باۋىردى ترانسپلانتاتسيالاۋ وپەراتسياسى جۇرگىزىلدى. كۇردەلى وتا استانا قالاسىنداعى ۇلتتىق عىلىمي ونكولوگيا ورتالىعىندا جاسالدى.

ورتالىق ماماندارىنان بولەك، بۇل وپەراتسياعا كارديوحيرۋرگيا ماماندارى مەن ءۇندىستاندىق دارىگەر قاتىستى.

ءمولدىر مۇستافيناعا وسىدان 7 جىل بۇرىن باۋىر الۆەوكوككوزى دەگەن دياگنوز قويىلعان. سودان بەرى وعان بىرنەشە وپەراتسيا جاسالىپتى. ءبىراق ەشبىر ەم- دومنان ناتيجە بولماعان.

جەتى جىل ىشىندە ليست وجيدانيادا تۇرعانىمەن ماعان سايكەس دونور تابىلماعان. جەتى جىلدا دەرت باۋىردى زاقىمداپ، پارازيت جۇرەككە تارالا باستاعان. اۋرۋدىڭ بەتى قايتپاعان سوڭ دارىگەرلەر تاۋەكەلگە بارىپ، بۇرىن سوڭدى ءبىزدىڭ ەلدە بولماعان، كۇردەلى وپەراتسيا جاساۋعا بەل بۋىپتى. ءمولدىردىڭ اعاسى دونور بولىپ، قارىنداسىنا باۋىرىنىڭ جارتىسىن ءبولىپ بەرگەن.

راميل مۇستافين، باۋىر دونورى:

- قارىنداسىم اۋىرىپ، وسىنداي حالدە جاتقان سوڭ ءبىر اۋىزدان شەشىم قابىلدادىم. ءوز باۋىرىمدى بەرۋگە. قارىنداسىمنىڭ امانشىلىعىن ويلادىم. مەنىڭ قان توبىم قارىنداسىممەن بىردەي. باۋىرىم دا % 100 كەلىپ تۇرعاننان كەيىن شەشىم قابىلدادىم. التى ايدىڭ كولەمىندە ءوزىڭنىڭ قالپىڭا كەلە الاسىڭ دەدى. ءۇش ايدا باۋىر ءوسىپ، تولىقتاي قالپىنا كەلەدى.

كۇردەلى وپەراتسياعا ماماندار بىرنەشە اي دايىندالعان. جان- جاقتاعى ارىپتەستەرىمەن كەڭەسىپ، حيرۋرگيالىق ەمنىڭ ءار كەزەڭىن جوسپارلاعان. ءمولدىردىڭ جاعدايىن ۇلتتىق عىلىمي ونكولوگيا ورتالىعى، كارديوحيرۋرگيا جانە ءۇندىستان ماماندارى باقىلاعان.

سەلۆاكۋمار ناگاناتان، دارىگەر حيرۋرگ، ترانسپلانتولوگ/ ءۇندىستان/:

- بۇل كارديوحيرۋرگتاردىڭ قاتىسۋىمەن، وتە جوعارى دەڭگەيدە جاسالعان وپەراتسيا. مەن 3 مىڭنان استام باۋىر ترانسپلانتاتسياسىن جاسادىم. اراسىندا وسى ناۋقاستىڭ اۋرۋىنا ۇقساس كۇردەلى جاعدايلار بولدى. سوندىقتان قازاقستاندىق دارىگەرلەر بىرگە وپەراتسيا جاساۋدى ۇسىنعاندا بىردەن كەلىستىم. وپەراتسيا 16 ساعاتقا سوزىلدى جانە ءساتتى اياقتالدى. قازىر پاتسيەنت ۇيگە شىعۋعا دايىندالىپ جاتىر.

جانات سپاتايەۆ، ۇ ع و و باۋىر ترانسپلانتاتسياسى ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى، ونكولوگ، ترانسپلانتولوگ:

- باۋىر ترانسپلانتاتسياسى وتە كۇردەلى وپەراتسيا. قازاقستاندا مەديتسيتسنانىڭ بۇل باعىتىنا جاقسى جاعداي جاسالعان. ءبىراق دونور تاپشى. سوندىقتان كۇتۋ پاراعىنداعى پاتسيەنتتەر سانى ازايماي تۇر. ال بۇل وپەراتسيا بارىسىندا جۇرەككە باراتىن كوكتامىردان پارازيتتى الىپ تاستاپ، پروتەزدى قويدىق. وسىلايشا قان اينالىمىن قالپىنا كەلتىردىك. سوسىن ول پروتەزگە دونوردىڭ باۋىرىن جالعادىق. الۆەوكوككوز دەگەن اۋرۋ ول راكتان كەم ەمەس. پارازيتارنىي اۋرۋ. ۆەتەرينارلىق جۇمىستار قازىر ءجوندى ورىندا ەمەس. سوندىقتان مىنا ەحينوكوك، الۆەوكوك ولار كوبىنەسە تۇلكى، ءيت سولاردا بولادى. سولاردان ادامعا جۇعادى.

باۋىر الۆەوكوككوزىن قاتەرلىك ىسىكپەن سالىستىرادى. ەشقانداي ەم بولماسا، مۇنداي دياگنوزبەن ادامدار ءارى كەتسە 10 جىل ءومىر سۇرەدى. سوندىقتان بۇل تەحنولوگيانى ەنگىزۋ ارقىلى اۋىر دەرتكە شالدىققان وزگە ناۋقاستارعا دا كومەكتەسۋگە بولادى دەيدى ماماندار. عازيزا مۇحامەدجانوۆا، مارات ديحانبايەۆ

www.24.kz


جاڭالىقتار