الماتى وبلىسىندا پروكۋراتۋرانىڭ تەكسەرۋىنەن كەيىن گاز ارزاندادى
17 ناۋرىز, 07:35

الماتى وبلىسىندا پروكۋراتۋرانىڭ تەكسەرۋىنەن كەيىن گاز ارزاندادى

قونايەۆ. قازاقپارات - الماتى وبلىسى پروكۋراتۋراسىنىڭ باستاماسىمەن شامالعان، جاندوسوۆ، شالقار، ەڭبەكشى، ۇشتەرەك، قۇمارال، تۇرار م ت ف جانە اراي، ايانات، دارحان، باركول باۋ-باقشا قوعامدارىنىڭ تۇرعىندارىنا گاز تاريفى تومەندەتىلدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«جىل باسىنان بەرى جوعارىدا اتالعان ەلدى مەكەندەردىڭ تۇرعىندارىنا قىزمەت كورسەتەتىن «سيگما-گاز» ج ش س-گى» حالىق ءۇشىن تاۋارلىق گازدىڭ سالىستىرمالى تۇردە جوعارى تاريفىنە نارازىلىق بىلدىرگەن. وسىعان بايلانىستى، اۋدان پروكۋراتۋراسى تاۋارلىق گازدى وتكىزۋ بويىنشا قالىپتاسقان تاريفكە تالداۋ جۇرگىزدى، ناتيجەلەرى بويىنشا مونوپولياعا قارسى زاڭنامانىڭ بۇزىلعانى انىقتالدى. وعان الماتى وبلىسى بويىنشا تابيعي مونوپوليالاردى رەتتەۋ كوميتەتىنىڭ دەپارتامەنتى 2021 -جىلدىڭ 12-قاراشاسىندا جول بەرگەن»، - دەپ حابارلادى وبلىستىق پروكۋراتۋرادان.

قاداعالاۋ ورگانى دەپارتامەنت باسشىنىڭ تاۋارلىق گازدى وتكىزۋ تاريفىن تابيعي گازدىڭ 1 تەكشە مەترىنە 37,5 تەڭگە جانە تاريفتى ۇلعايتۋ دەرەگى بويىنشا باعا ساراپتاماسىن جۇرگىزۋ بۇيرىعىنىڭ كۇشىن جويۋ تۋرالى قاداعالاۋ اكتىسىن ەنگىزدى. ناتيجەسىندە دەپارتامەنتتىڭ 10-ناۋرىزداعى №78-ن ق بۇيرىعىمەن «سيگما- گاز» ج ش س-نىڭ تاريفى بەكىتىلدى.

«وسى جىلدىڭ 1-ساۋىرىنەن باستاپ جوعارىدا اتالعان ەلدى مەكەندەر ءۇشىن قوسىلعان قۇن سالىعىن (ق ق س) ەسكەرە وتىرىپ تاريف باعاسى ءبىر تەكشە مەتر گاز ءۇشىن 28,95 تەڭگەگە دەيىن تومەندەدى. وسىلايشا الماتى وبلىسىنىڭ پروكۋراتۋراسى 9918 تۇتىنۋشىنىڭ قۇقىعىن قورعاپ، قالپىنا كەلتىردى. «سيگما-گاز» ج ش س گازبەن جابدىقتاۋ ۇيىمى 2 ميلليون تەڭگەدەن استام سوماعا ايىپپۇل تۇرىندە اكىمشىلىك جاۋاپقا تارتىلدى»، - دەپ اتاپ ءوتتى ۆەدومستۆودان.

جاڭالىقتار