عالىمدار كوۆيدتىڭ تاعى ءبىر دەنساۋلىققا تيگىزەر زيانىن انىقتادى
16 ناۋرىز, 13:06

عالىمدار كوۆيدتىڭ تاعى ءبىر دەنساۋلىققا تيگىزەر زيانىن انىقتادى

استانا. قازاقپارات – ا ق ش-تاعى دارتمۋت كوللەدجى عالىمدارىنىڭ جاڭا زەرتتەۋى COVID-19 ۇزاق مەرزىمدى اۋرۋدىڭ تاعى ءبىر جاناما اسەرى ادام ءجۇزىن تانۋ قابىلەتسىزدىگى دەپ اتالاتىن پروسوپاگنوزيا بولۋى مۇمكىن ەكەنىن كورسەتتى.

بۇل ادامداردى تانۋ قابىلەتىنىڭ جوعالۋى. عالىمداردىڭ زەرتتەۋى sciencedirect تە جاريالاندى.

عالىمدار كوروناۆيرۋستىڭ كوپتەگەن جاناما اسەرلەرىن، سونىڭ ىشىندە زەيىننىڭ، ەستە ساقتاۋدىڭ جانە سويلەۋدىڭ بۇزىلۋىن، سونداي-اق ءيىس پەن ءدامنىڭ جوعالۋىن انىقتاعان بولاتىن. ەندى وعان تاعى دا ءبىر پروسوپاگنوزيا دياگنوزى قوسىلدى.

جاڭا زەرتتەۋدە عالىمدار 28 جاستاعى ەننيدىڭ جاعدايىن سيپاتتايدى. قىز پورترەت سۋرەتشىسى بولىپ جۇمىس ىستەيدى، ءبىراق COVID-19 دى جۇقتىرعاننان كەيىن ول ادامداردىڭ، ونىڭ ىشىندە تۋىستارىن دا تانىماي قالعان. اتا-اناسىمەن سىرقاتتانعاننان كەيىن العاش كەزدەسكەندە قاسىنان ءوتىپ كەتكەن. داۋىستاپ شاقىرعاندا عانا تانىعان. سونداي-اق بويجەتكەن ەستە ساقتاۋ قابىلەتىنىڭ دە ناشارلاعانىنا شاعىمدانعان.

زەرتتەۋ اۆتورلارىنىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي اۋىتقۋلار ادەتتە مي جاراقاتتارىنان نەمەسە دامۋ بۇزىلىستارىنان كەيىن بايقالادى. ءبىراق ەنني مۇندايدى ەشقاشان باسىنان وتكەرمەگەن.

ناۋقاستا شىنىمەن پروسوپاگنوزيا بار ەكەنىنە كوز جەتكىزۋ ءۇشىن عالىمدار ءبىرقاتار سىناقتار جۇرگىزدى: وعان تانىس جانە بەيتانىس ادامداردىڭ فوتوسۋرەتتەرى كورسەتىلگەن.

عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل ۇزاققا سوزىلاتىن كوروناۆيرۋسقا بايلانىستى. وسىلايشا، ولار 12 اپتا نەمەسە ودان دا كوپ ۋاقىت بويى COVID-19 بەلگىلەرى بار تاعى 54 ادامنىڭ دەرەكتەرىن قاراعان. ولاردىڭ كوپشىلىگىندە كوگنيتيۆتى پروبلەمالار، ونىڭ ىشىندە وتباسى مۇشەلەرىن تانۋ بويىنشا قيىندىقتارعا تاپ بولعاندار بار.

زەرتتەۋ اۋقىمى شاعىن بولعانىمەن، عالىمدار ادامداردى تانىماي قالۋ اۋرۋدىڭ جالپى سالدارى بولۋى مۇمكىن دەگەن قورىتىندىعا كەلدى.

ماسساگەت


سونداي-اق... وقىڭىز

جاڭالىقتار