فرانسيانىڭ اتلانت مۇحيتى جاعالاۋىندا دەلفيندەر جاپپاي قىرىلىپ جاتىر
16 ناۋرىز, 07:30

فرانسيانىڭ اتلانت مۇحيتى جاعالاۋىندا دەلفيندەر جاپپاي قىرىلىپ جاتىر

استانا. قازاقپارات - ەكولوگتار سۋ جانۋارلارىنىڭ جاپپاي قىرىلۋىن اۋا رايى جاعدايى مەن بالىق اۋلاۋمەن بايلانىستىرىپ وتىر، دەپ حابارلايدى قازاقپارات Euronews اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ.

اتلانت مۇحيتى جاعالاۋىنداعى جاعاجايلاردا دەلفيندەردىڭ بىرنەشە ونداعان ولەكسەسى تابىلدى. سوڭعى ءۇش كۇندە يل- دە- رە جاعاجايلارىنا كەم دەگەندە ون بەس كيت ءتارىزدىنى سۋ شايىپ شىقتى.

«ەكوجۇيەنىڭ ءبىر بولىگى بولىپ تابىلاتىن دەلفيندەردى جاقسى كورەمىز. ولار ءبىز ءۇشىن ماڭىزدى. بۇل العاشقى جاعداي ەمەس - جاعالاۋدا ءولى جانۋارلاردىڭ كوپ بولۋى قاتتى الاڭداتادى»، - دەدى ارس- ان- رە ءمەرىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى ەتەن كايو.

«Sea Shepherd» ەكولوگيالىق ۇيىمىنىڭ بەلسەندىلەرى ەۋرووداقتىڭ فرانسيانى جاپپاي بالىق اۋلاۋدى توقتاتۋعا ماجبۇرلەيدى دەگەن ۇمىتپەن دەلفيندەردىڭ ولەكسەلەرىن ستراسبۋرگتەگى ەۋروپارلامەنت عيماراتىنىڭ الدىنا قويدى.

اۆتور

زارينا تۋعانبايەۆا

جاڭالىقتار