جامبىل وبلىسىندا بوس جاتقان عيماراتتان قارۋ-جاراق پەن وق-دارىلەر تابىلدى
15 ناۋرىز, 15:59

جامبىل وبلىسىندا بوس جاتقان عيماراتتان قارۋ-جاراق پەن وق-دارىلەر تابىلدى

تاراز. قازاقپارات - جامبىل وبلىسىندا بوس جاتقان عيماراتتان قارۋ-جاراق پەن وق-دارىلەر تابىلدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات polisia.kz تەلەگرام كانالىنا سىلتەمە جاساپ.

«مەركى اۋدانىندا قاراۋسىز قالعان عيماراتتاردىڭ بىرىنەن، بۇرىنعى اۋداندىق تۇتىنۋ قويماسىنان پوليەتيلەن پاكەت تابىلىپ، ونىڭ ىشىنەن زاۋىتتىق نومىرلەرى مەحانيكالىق تۇردە وشىرىلگەن ي ج قوس، تەگىس ۇڭعىلى اڭشىلىق مىلتىق، ءارتۇرلى كاليبرلى 12 پاترون جانە جارىق-شۋ گراناتاسى شىقتى. اتالعان دەرەككە قاتىستى سوت-بالليستيكالىق ساراپتاماسى تاعايىندالدى. ق ر ق ك 287-بابىنىڭ 3-بولىگىمەن سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ جاتىر»، - دەلىنگەن حابارلامادا.

جاڭالىقتار