قازاقستاندا جاڭا مەرەكە پايدا بولادى
15 ناۋرىز, 12:22

قازاقستاندا جاڭا مەرەكە پايدا بولادى

استانا. قازاقپارات - قازاقستاندا 2-اقپان - ۇلتتىق باسىلىم كۇنى مەرەكەسى بولىپ بەكتىلۋى مۇمكىن.

بۇل ۇسىنىس اشىق ن ق ا پورتالىندا جاريالانعان ۇكىمەت قاۋلىسىندا جازىلعان، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ايدا بالايەۆانىڭ 2023 -جىلعى 13-اقپانداعى تاپسىرماسىنا سايكەس، 2-اقپاندى «ۇلتتىق باسىلىم كۇنى» دەپ اتاپ ءوتۋ ۇسىنىلادى. وسىعان بايلانىستى قازاقستانداعى مەرەكەلىك كۇندەر تىزبەسىنىڭ قۇرىلىمىنا جاڭا مەرەكەلىك كۇن، 2-اقپان - ۇلتتىق باسىلىم كۇنى ەنگىزىلەدى»، - دەلىنگەن قاۋلى جوباسىندا.

قۇجاتقا قوسىمشا بەرىلگەن تۇسىندىرمەدە بۇل باستاما بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ ماڭىزىن ايقىنداپ، سالا قىزمەتكەرلەرىن ىنتالاندىرۋ ماقساتىندا ۇسىنىلعانى جازىلعان.

«28-ماۋسىم - بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى قىزمەتكەرلەرى كۇنى، 2021 -جىلدان باستاپ 1-قازان - راديو قىزمەتكەرلەرى كۇنى دەپ بەلگىلەندى. بۇل ءداستۇر ب ا ق-تىڭ ماڭىزىن كورسەتە وتىرىپ، وسى سالاداعى قىزمەتكەرلەردى ىنتالاندىرا تۇسەدى. ۇلتتىق باسىلىمنىڭ العاش شىققان كۇنىن ۇلىقتاۋ رەسەي، ازەربايجان، تاجىكستان، قىرعىزستان سياقتى ەلدەردە داستۇرگە اينالدى. بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ باستاۋىندا تۇرعان «قازاق» گازەتىنىڭ العاشقى سانى شىققان كۇنىن تاريحي ماڭىزدى داتاعا اينالدىرۋدىڭ ماڭىزى زور»، - دەپ تۇسىندىرمە بەرىلگەن قاۋلىعا.

قاۋلى جوباسى 3-ساۋىرگە دەيىن كوپشىلىك تالقىلاۋدا بولادى.

سونداي-اق... وقىڭىز

جاڭالىقتار