باس ءمۇفتي رامازان ايىندا ازىق-تۇلىك باعاسىن ارزانداتۋعا ۇندەدى
14 ناۋرىز, 20:57

باس ءمۇفتي رامازان ايىندا ازىق-تۇلىك باعاسىن ارزانداتۋعا ۇندەدى

استانا. قازاقپارات - قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسىنىڭ ءتوراعاسى، باس ءمۇفتي ناۋرىزباي قاجى تاعان ۇلى رامازان ايىندا ازىق-تۇلىك باعاسىن 10 پايىزعا ارزانداتۋعا ۇندەدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«كاسىپكەر ازاماتتاردى، ساۋدا ورتالىقتارىنىڭ باسشىلارىن قاسيەتتى ايدىڭ قۇرمەتى ءۇشىن حالقىمىزدىڭ تۇرمىس جاعدايىن ەسكەرىپ، الەۋمەتتىك ماڭىزى بار تاۋارلار مەن ازىق-تۇلىك باعاسىن مۇمكىندىگىنشە 10 پايىزعا دەيىن تومەندەتىپ، جەڭىلدىك جاساۋعا ۇندەيمىن. جاقسى امالدارىڭىز وزدەرىڭىزگە ەسەلەپ جاقسىلىق بولىپ قايتاتىنىندا كۇمان جوق. مۇندايدا حالقىمىز: «قايىرىمدىلىق جاساساڭ - قايىرىن ءوزىڭ كورەسىڭ» دەمەي مە؟!»، - دەدى باس ءمۇفتي ب ا ق وكىلدەرىنە ارنالعان باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.

سونىمەن قاتار ول بارشا قاۋىمعا قاسيەتتى رامازان ايىندا اراق-شاراپ ىشىلمەسە جانە دۇكەندەردە ساتىلماسا، مۇمكىندىگىنشە قۇدايى استار كەشكى اۋىزاشار ۋاقىتىندا وتكىزىلسە دەگەن تىلەگىن جەتكىزدى.

ەسكە سالساق بيىل رامازان ايى 23- ناۋرىزدا باستالادى. قاسيەتتى قادىر ءتۇنى – 17- ساۋىردەن 18- ساۋىرگە قاراعان ءتۇن. ال 21- ءساۋىر - ورازا ايتتىڭ ءبىرىنشى كۇنى.

جاڭالىقتار