مينيستر «بەنزين باعاسى قىمباتتاي ما» دەگەن سۇراققا جاۋاپ بەردى
14 ناۋرىز, 14:22

مينيستر «بەنزين باعاسى قىمباتتاي ما» دەگەن سۇراققا جاۋاپ بەردى

استانا. قازاقپارات – ق ر ەنەرگەتيكا ءمينيسترى بولات اقشولاقوۆ قازاقستاندا بەنزين مەن ديزەل وتىنىنىڭ قورى جاسالعانىن ايتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«بەنزين مەن ديزەل وتىنى قورىن ەگىس ماۋسىمىنا دەيىن قالىپتاستىردىق جانە يمپورتتاۋ قاجەت بولاتىن كولەمدى قوسىمشا انىقتادىق. بيىل بۇل كولەم رەسەي فەدەراتسياسىمەن ەكىجاقتى قارىم- قاتىناس اياسىندا شامامەن 850 مىڭ توننا دەپ بەكىتىلدى»، - دەدى بولات اقشولاقوۆ ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىن جۋرناليستەر سۇراعىنا بەرگەن جاۋابىندا.

سونداي-اق، ەنەرگەتيكا ءمينيسترى بەنزين باعاسى كوتەرىلە مە دەگەن سۇراققا جاۋاپ بەردى.

«بەنزين باعاسىنىڭ ءوسىمى كۇتىلىپ وتىرعان جوق»، - دەپ جاۋاپ بەردى ب. اقشولاقوۆ.

بۇعان دەيىن مينيستر قازاقستاننىڭ ءساۋىر ايىندا گەرمانياعا تاعى 20 مىڭ توننا مۇناي جونەلتەتىنىن ايتقان ەدى.


جاڭالىقتار