قازاقستاندىق قۇتقارۋشىلارعا قوسىمشا اقى تولەنەدى - ۇكىمەت
14 ناۋرىز, 09:55

قازاقستاندىق قۇتقارۋشىلارعا قوسىمشا اقى تولەنەدى - ۇكىمەت

استانا. قازاقپارات - قازاقستاندىق قۇتقارۋشىلارعا جۇمىستاعى قاۋىپ-قاتەر ءۇشىن قوسىمشا اقى تولەنەتىن بولادى.

ق ر ۇكىمەتى وسىنداي قاۋلى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

«جۇمىس بارىسىندا دەنساۋلىققا جانە ومىرگە زيان كەلۋى قاۋپىمەن بايلانىستى جۇمىس ءۇشىن قازاقستاندىق قۇتقارۋشىلارعا قوسىمشا اقى تولەنەتىن بولادى.

قوسىمشا اقىنىڭ مولشەرى لاۋازىمدىق جالاقىنىڭ %70 ىن قۇرايدى. ول جەدەل- قۇتقارۋ جاساقتارى، رەسپۋبليكالىق جەدەل-قۇتقارۋ جاساعى، اپاتتار مەديتسيناسى ورتالىعى قىزمەتكەرلەرىنە جانە «قازسەلدەنقورعاۋ» م م-نىڭ قۇتقارۋ فۋنكسيالارى بار نەگىزگى قىزمەتكەرلەرىنە تولەنەدى»، - دەلىنگەن ۇكىمەتتىڭ رەسمي سايتىندا.

ق ر ت ج م دەرەكتەرى بويىنشا بارلىعى 2 مىڭنان استام قۇتقارۋشى قوسىمشا اقى الماق.

قاۋلى 2023 -جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ تۋىنداعان قۇقىقتىق قاتىناستارعا قولدانىلادى.


جاڭالىقتار