احمەت بايتۇرسىن ۇلى مەن مۇحتار اۋەزوۆ مونەتالارى ساتىلىمعا شىعادى
13 ناۋرىز, 18:59

احمەت بايتۇرسىن ۇلى مەن مۇحتار اۋەزوۆ مونەتالارى ساتىلىمعا شىعادى

استانا. قازاقپارات – 14- ناۋرىزدان باستاپ «ەستە قالاتىن وقيعالار مەن ءبىرتۋار ادامدار» مونەتالار سەرياسىنان MUHTAR ÁÝEZOV. 125JYL جانە AHMET BAITURSYNULY. 150 JYL كوللەكتسيالىق مونەتالارى ساتۋعا شىعارىلادى.

بۇل تۋرالى قازاقپارات ۇلتتىق بانككە سىلتەمە جاساپ حابارلايدى.

MUHTAR ÁÝEZOV. 125JYL كوللەكتسيالىق مونەتالارى:

- نومينالى 500 تەڭگەلىك كۇمىس مونەتالارىنىڭ ماسساسى 24 گرام، ديامەترى 37 م م، ساپاسى – proof، تارالىمى 2000 دانا؛

photo

كۇمىستەن جاسالعان مونەتالاردىڭ بەينەسى

- نومينالى 100 تەڭگەلىك مەلحيور قوسپاسىنان (م ن 25) تۇراتىن مونەتالاردىڭ ماسساسى 15 گرام، ديامەترى 33 م م، ساپاسى - brilliant uncirculated، تارالىمى 20000 دانا.

مەلحيوردان جاسالعان مونەتالاردىڭ بەينەسى

AHMET BAITURSYNULY. 150 JYL كوللەكتسيالىق مونەتالارى:

- نومينالى 500 تەڭگەلىك كۇمىس مونەتالاردىڭ ماسساسى 24 گرام، ديامەترى 37 م م، ساپاسى – proof، تارالىمى - 2000 دانا؛

photo

كۇمىستەن جاسالعان مونەتالاردىڭ بەينەسى

- نومينالى 100 تەڭگەلىك مەلحيور قوسپاسىنان (م ن 25) تۇراتىن مونەتالاردىڭ ماسساسى 15 گرام، ديامەترى 33 م م، ساپاسى - brilliant uncirculated، تارالىمى 20000 دانا.

photo

مەلحيوردان جاسالعان مونەتالاردىڭ بەينەسى

photo

جاڭالىقتار