شىمكەنتتە جەمىس اعاشتارى گۇلدەدى
12 ناۋرىز, 14:55

شىمكەنتتە جەمىس اعاشتارى گۇلدەدى

شىمكەنت. قازاقپارات - شىمكەنتتە جەمىس اعاشتارى گۇلدەدى. كوكتەم كەلىپ، كۇننىڭ جىلىنۋىنان ورىكتەر گۇل اشتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

سينوپتيكتەر شىمكەنتتە ناۋرىز ايىندا كۇن جىلى بولاتىنىن، تەك ازداپ جاڭبىر جاۋاتىنىن حابارلاعان بولاتىن. قازىر مەگاپوليستە اۋا تەمپەراتۋراسى كۇندىز 20 +23+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلگەن. سونىڭ اسەرىنەن جەمىس اعاشتارى ءبۇر جارا باستادى.

photo

بۇگىندە جەمىس اعاشتارى جايقالىپ، اينالاعا ەرەكشە اسەر بەرىپ تۇر. گۇلدەنگەن ءارى جۇپار اڭقىعان اعاشتاردىڭ ماڭىنان ارالاردى دا كورۋگە بولادى.

photo

باعباندار بولسا ەندىگى كەزەكتە الما، شيە اعاشتارى گۇلدەيتىنىن ايتادى. ال، ءبازبىر تۇرعىندار ەرتە ءبۇر جارعان جەمىس اعاشتارى ءۇشىن الاڭداۋلى. ادەتتە ناۋرىزدىڭ جيىرماسىنا دەيىن ءبىر سۋىق بولاتىنىن ايتىپ، «جەمىس اعاشتارىن ۇسىك ۇرىپ كەتە مە» دەپ ۋايىمدايدى.

photo

دەسە دە اۋا رايىن بولجاۋشىلار الاڭداۋعا نەگىز جوق دەپ وتىر. سەبەبى، ناۋرىز ايىنىڭ سوڭىنا دەيىن شىم شاھاردا قاتتى سۋىق بولمايتىنىن، تەك ازداپ جاڭبىر جاۋاتىنىن ايتادى.

photo

photo

photo

photo

photo

photo

جاڭالىقتار