ب ۇ ۇ قاعيداتتارىن قولدايمىز – س ءى م
10 ناۋرىز, 16:13

ب ۇ ۇ قاعيداتتارىن قولدايمىز – س ءى م

استانا. قازاقپارات - قازاقستان ب ۇ ۇ قاعدياتتارىن قولدايدى. بۇل تۋرالى سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى قايرات وماروۆ ايتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«قازاقستان ب ۇ ۇ- مەن ىنتىماقتاستىقتىڭ 30 جىل ىشىندە الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق دامۋ سالاسىنداعى كوپتەگەن تەگەۋىرىندى ءساتتى شەشە الدى. ب ۇ ۇ كومانداسىمەن بىرگە ءتۇرلى سالادا 400 دەن استام جوبا جۇزەگە اسىرىلدى. قازىر بىزدە بولاشاققا ارنالعان مۇنان دا ءورشىل جوسپارلار بار. بۇل بولاشاقتاعى ىنتىماقتاستىعىمىزدىڭ مۇنان ارعى كەلەشەگىنە وتە جارقىن ينديكاتور قىزمەتىن اتقارا الادى. قازاقستان ەلىمىز ءۇشىن دە، سونىمەن بىرگە ءوڭىر مەن جالپى الەم ءۇشىن بارىنشا ءقاۋىپسىز بولاشاق قۇرۋ جولىندا ب ۇ ۇ- مەن بەلسەندى ىنتىماقتاستىقتى جالعاستىراتىن بولادى. ءبىز ب ۇ ۇ جارعىسىندا جازىلعان قاعيداتتاردى بەلسەندى تۇردە قولدايمىز»، - دەدى قايرات وماروۆ ەلوردادا «قازاقستانداعى بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنا 30 جىل جانە ب ۇ ۇ- نىڭ 2021-2025-جىلدارعا ارنالعان تۇراقتى دامۋ ىنتىماقتاستىعى شەڭبەرىنىڭ باسقارۋشى كوميتەتى» تاقىرىبىندا وتكەن ءىس- شارا بارىسىندا.

ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى ب ۇ ۇ- نىڭ تۇراقتى ۇيلەستىرۋشىسى مەن ونىڭ كومانداسىنا ەلىمىزدەگى جۇيەلى رەفورمالاردى شەشۋگە كورسەتكەن ۇنەمى قولداۋى ءۇشىن ريزاشىلىق ءبىلدىردى.

«ءبىز ب ۇ ۇ- نىڭ قازاقستانداعى 30 جىلدىعىن اتاپ وتۋگە قۋانىشتىمىز. ب ۇ ۇ- نىڭ قازاقستانداعى جۇمىسى سوڭعى وتىز جىلدا ۇلكەن جولدان ءوتتى جانە ءبىز ەلدىڭ دامۋىن قولداۋدا قول جەتكىزگەن جەتىستىكتەرىمىزدى ماقتان تۇتامىز. الداعى جىلداردا ءبىز باسقارۋ مەن زاڭ ۇستەمدىگىن نىعايتۋ، تۇراقتى ەكونوميكالىق وسۋگە جاردەمدەسۋ، ادام الەۋەتىن نىعايتۋ، گەندەرلىك تەڭدىك پەن ايەلدەردىڭ مۇمكىندىكتەرىن كەڭەيتۋ جانە كليماتتىڭ وزگەرۋى ماسەلەلەرىن شەشۋدى قوسا العاندا، بىرنەشە نەگىزگى باعىتقا نازار اۋدارامىز. كۇشتى بىرىكتىرىپ، قازاقستان حالقىنىڭ جارقىن بولاشاعىن قۇرا الامىز دەپ سەنەمىز»، - دەدى ب ۇ ۇ- نىڭ قازاقستانداعى تۇراقتى ۇيلەستىرۋشىسى ميكاەلا فريبەرگ- ستوري.


جاڭالىقتار