قازاقستاندىقتار اقشاسىن كوبىنە قاي ەلدەردە ساقتايدى
9 ناۋرىز, 12:55

قازاقستاندىقتار اقشاسىن كوبىنە قاي ەلدەردە ساقتايدى

استانا. قازاقپارات - 2021 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 354 قازاقستاندىق جەكە تۇلعانىڭ شەتەل بانكتەرىندە شوتتارى بار، دەپ حابارلايدى قازاقپارات مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.

ق ر سالىق كودەكسىنىڭ 634-بابىنىڭ 2-تارماعىنا سايكەس كىرىستەر مەن مۇلىك تۋرالى دەكلاراتسيا جەكە تۇلعالاردىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنان تىس شەتەل بانكتەرى شوتىنداعى اقشا تۋرالى اقپارات جيىنتىعى رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت تۋرالى زاڭدا جانە 31-جەلتوقساننان قولدانىستاعى ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشتىڭ 1000 ەسەلەنگەن مولشەرىنەن اساتىن سومادا كورسەتۋگە ارنالعان سالىق كەزەڭىندە ايتىلعان.

وسىلايشا، مەملەكەتتىك كىرىس ورگاندارى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنان تىس جەرلەردەگى دەپوزيتتەر تۋرالى اقپارات تاراتپايدى.

وتكەن جىلى مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردەن باسقا كىرىستەر مەن مۇلىك تۋرالى دەكلاراتسيالاردى ۇلتتىق كومپانيالار مەن حولدينگتەردىڭ، بانكتەردىڭ، قارجى جانە ساقتاندىرۋ ۇيىمدارىنىڭ باسشىلارى، دەپۋتاتتار، اكىمدەر، سونداي-اق مەملەكەتتىك قىزمەتكە، ءماسليحات دەپۋتاتتىعىنا كانديداتتار مەن ولاردىڭ جۇبايلارى تابىس پەن مۇلىك تۋرالى دەكلاراتسيانى العاش رەت ۇسىندى.

«2021 -جىلعى 31-جەلتوقسانداعى جاعداي بويىنشا كىرىستەر مەن مۇلىك تۋرالى دەكلاراتسيادا 354 جەكە تۇلعانىڭ شەتەل بانكتەرىندە شوتتارى بار. ونىڭ ىشىندە 138 جەكە تۇلعا لاۋازىمدى تۇلعا، اقشانىڭ جالپى سوماسى 1665746550 ەۋرو نەمەسە 529132842427 تەڭگە.

شەتەل بانكتەرىندەگى ەڭ كوپ سوما ب ا ءا-دە 308 ميلليارد تەڭگەنى قۇرايدى. ودان ءارى سينگاپۋر بانكتەرىندە 158 ميلليارد تەڭگە جانە شۆەيتساريا دەپوزيتتەرىنە 36 ميلليارد تەڭگە تيەسىلى»، - دەلىنگەن مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ حابارلاماسىندا.


سونداي-اق... وقىڭىز

جاڭالىقتار