الماتىداعى «تۇلپار» بازارى جابىلادى
9 ناۋرىز, 10:39

الماتىداعى «تۇلپار» بازارى جابىلادى

الماتى. قازاقپارات- «تاستاق» شاعىن اۋدانىندا ورنالاسقان «تۇلپار» بازارى ءساۋىر ايىنان باستاپ جابىلادى. بۇل تۋرالى المالى اۋدانى تۇرعىندارىمەن كەزدەسۋى بارىسىندا قالا اكىمى ەربولات دوسايەۆ ءمالىم ەتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

كاسىپكەرلەر قالا اكىمىنە سۇراق قويۋ كەزىندە «تاستاق» ىقشام اۋدانىنداعى «تۇلپار» بازارىن جاڭارتۋ جۇمىستارىن جىل سوڭىنا دەيىن قالدىرا تۇرۋىن سۇرادى.

«قالاداعى بارلىق بازار يەلەرى زاڭعا، كەلىسىم- شارتقا ساي، بازارلاردى جاڭارتۋى ءتيىس. سونىڭ ىشىندە «تۇلپار» بازارى دا بار. ولار جاڭارتىلعانشا ادامداردى ۋاقىتشا باسقا جاققا اۋىستىرادى. ءبىز بۇل جۇمىستاردى جىلدان جىلعا كەيىنگە شەگەرىپ كەلەمىز، ونى باستاۋ قاجەت»، - دەدى ەربولات دوسايەۆ.

المالى اۋدانىنىڭ اكىمى ەرجان سەيتەنوۆ بۇل بازار يەلەرى جوندەۋ جۇمىستارىن ءبىرىنشى ساۋىردەن باستاۋعا ءازىر ەكەنىن جەتكىزدى.

«وكىنىشكە قاراي، ساۋدا ورىندارىن جالعا الۋشىلار جاڭارتۋ جۇمىستارىن وسىمەن ءتورتىنشى رەت كەيىنگە قالدىرعىسى كەلدى. الايدا، وسى جولى باستايدى»، - دەدى ەرجان سەيتەنوۆ.

اۆتور

الما مۇقانوۆا


جاڭالىقتار