اتىراۋ وبلىسىندا اۋىل كاسىپكەرى بۇقتىرىلعان تۇيە ەتىن قالبىرعا سالىپ شىعارادى
8 ناۋرىز, 10:22

اتىراۋ وبلىسىندا اۋىل كاسىپكەرى بۇقتىرىلعان تۇيە ەتىن قالبىرعا سالىپ شىعارادى

اتىراۋ. قازاقپارات - اتىراۋ وبلىسىندا اۋىل كاسىپكەرى اينۇر سيسەكەنوۆا بۇقتىرىلعان تۇيە ەتىن قالبىرعا سالىپ شىعارادى. جاڭا ونىمگە نارىن اتاۋى بەرىلگەن، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

يساتاي اۋدانىنىڭ جانباي اۋىلىندا تۇراتىن اينۇر سيسەكەنوۆا جاڭا ءونىم شىعارۋدى قولعا الدى.

«سۇرانىسقا يە وتاندىق ءونىمدى شىعارۋ ءۇشىن ۇلكەن شاھاردا تۇرۋ شارت ەمەس. حالىق تۇتىناتىن ساپالى ءونىمدى الىستاعى اۋىلدا دا شىعارۋعا بولادى. مۇنداي ءىستى قولعا الۋ ءۇشىن الدىمەن ىنتا قاجەت. ىزدەنگەن ادامنىڭ ءىسى العا باسادى»، - دەيدى اۋىل كاسىپكەرى اينۇر سيسەكەنوۆا.

ونىڭ ايتۋىنشا، بىرنەشە جىلدان بەرى «تەمىرلان» جەكە كاسىپكەرلىگى ەت جانە شۇجىق ونىمدەرىنىڭ وننان استام ءتۇرىن دايىندايدى. ەندى جاقىندا «نارىن» اتاۋىمەن تۇيە ەتىنەن جاسالعان ءونىمدى نارىققا شىعارا باستادى.

«العاش كاسىبىمدى «باستاۋ بيزنەس» جوباسىمەن شاعىن دۇكەن اشۋدان باستاعان ەدىم. كەيىن زاماناۋي تەحنولوگيا ورناتىلعان شاعىن تسەح اشتىم. قازىر 10 عا جۋىق اۋىلداسىمدى جۇمىسقا تارتتىم. شاعىن تسەحىمىزدا ەت جانە شۇجىق ونىمدەرىن دايىندايمىز. ءبارى - وتاندىق ءونىم. سول سەبەپتەن شىعار، تۇتىنۋشىنىڭ سۇرانىسى ارتىپ تۇر. مۇندا جارتىلاي فابريكات ونىمدەرى دە بار. الدىمەن تۇتىنۋشى تالابىنا ەرەكشە ءمان بەرىپ، ءونىم ساپاسىن ارتتىرۋدى كوزدەيمىز. جاقىندا تۇيە ەتىن كونسەرۆىگە سالىپ شىعارا باستادىق»، - دەيدى اينۇر سيسەكەنوۆا.

قالبىردى الماتى قالاسىنان الدىرادى. ءونىم ساپالى بولۋى ءۇشىن قالبىرلار مىندەتتى تۇردە زالالسىزداندىرىلادى. ارنايى قۇرىلعىمەن تۋرالعان تۇيە ەتىن تۇزداپ قويامىز. سودان كەيىن عانا قالبىرعا سالىنادى.

«تۇيە ەتى سالىنعان قالبىرداعى ءونىمدى ازىرگە يساتاي اۋدانىنىڭ تۇرعىندارىنا ۇسىنىپ وتىرمىز. باعاسى - 1 مىڭ تەڭگە. الداعى ۋاقىتتا وزگە اۋداندار مەن وڭىرلەرگە جىبەرۋدى كوزدەدىك»، - دەيدى اينۇر سيسەكەنوۆا.

ەسكە سالا كەتەلىك، ۇدان بۇرىن اتىراۋدا اتىراۋ وبلىسىندا 35 مىڭ بيزنەس نىساندى قىز- كەلىنشەكتەر باسقارىپ وتىرعانىن جازعان بولاتىنبىز.

جاڭالىقتار