ەرلەرگە دە ومىراۋدى كۇتە ءبىلۋ كەرەك
7 ناۋرىز, 11:38

ەرلەرگە دە ومىراۋدى كۇتە ءبىلۋ كەرەك

استانا. قازاقپارات - ومىراۋ قاتەرلى ىسىگى ايەلدەردەن گورى ەرلەرگە قاۋىپتى. امەريكالىق ساراپشىلار بۇل دەرتتەن ەر ادامداردىڭ كوپ كوز جۇماتىنىن انىقتادى.

The Toronto Sun باسىلىمىنىڭ حابارلاۋىنشا، ماماندار 13000 ەر ادامنىڭ مالىمەتىن 1998-2007 - جىلدارى قاتەرلى ىسىك مالىمەتتەرىنىڭ امەريكا ۇلتتىق بازاسىنا ەنگەن 1440000 ادامنىڭ اۋرۋ تاريحىمەن سالىستىرا تالداۋ جۇرگىزگەن. سونىڭ ناتيجەسىندە بۇل كەسەلدەن ايەلدەردىڭ %83 -ىنىڭ، ەرلەردىڭ %74-ىنىڭ جازىلىپ شىعاتىنى بەلگىلى بولدى. قايتىس بولعان ەرلەر دياگنوز قويىلعاننان كەيىن سەگىز جىلداي ءومىر سۇرسە، ايەلدەر 10 جىلدان ارتىق ءومىر سۇرگەن.

زەرتتەۋ توبىنىڭ جەتەكشىسى دجون گرەيفتىڭ ايتۋىنشا، بۇعان ايەلدەردىڭ ومىراۋ قاتەرلى ىسىگىنىڭ الدىن الۋدى ءبىلۋى سەبەپ. ال ەرلەر وزدەرىنە وبىردىڭ مۇنداي تۇرىنەن قاۋىپ بارىن ويلاي بەرمەيدى. ەرلەر اراسىنداعى ومىراۋ قاتەرلى ىسىگىنە تۇقىمقۋالاۋشىلىق، رادياسيا، شىلىم مەن ارتىق سالماق سەبەپ بولۋى مۇمكىن.


جاڭالىقتار