الماتى تاۋلارىندا قار كوشكىنى جولدى جاۋىپ قالدى
6 ناۋرىز, 18:31

الماتى تاۋلارىندا قار كوشكىنى جولدى جاۋىپ قالدى

الماتى. قازاقپارات - الماتىداعى شىمبۇلاق اۋماعىندا قار كوشكىنى ءجۇردى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

الماتى قالالىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇگىن تۇسكى ساعات 12:15 شاماسىندا الماتى تاۋلارىندا قار كوشكىنى ءجۇرىپ، مەدەۋ-شىمبۇلاق جولىن جاۋىپ قالعان.

«تۇسكەن قار ماسساسى - 300 تەكشە مەتر. قازا بولعاندار، زارداپ شەككەندەر جوق. قازىر جولدى قاردان تازالاۋ جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتىر»، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆودان.

بۇعان دەيىن الماتى قالالىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى «قازگيدرومەتتىڭ» ەسكەرتۋى نەگىزىندە 5-7- ناۋرىز ارالىعىندا ۇلكەن جانە كىشى الماتى وزەندەرىنىڭ باسسەيندەرىندە قار كوشكىنى ءجۇرۋى مۇمكىن ەكەنىن حابارلاعان بولاتىن.

قۇتقارۋشىلار تۇرعىنداردى قار كوشكىنىن تۋدىرماۋ ءۇشىن تاۋ بەتكەيلەرىنە شىقپاۋعا، سونداي-اق جەكە قاۋىپسىزدىك شارالارىن ساقتاپ، تاۋدا جاياۋ سەرۋەندەۋدەن باس تارتۋعا شاقىرادى.

جاڭالىقتار