بۇگىن ەلوردادا وتەتىن ماڭىزدى شارالار اڭداتپاسى
25 اقپان, 07:33

بۇگىن ەلوردادا وتەتىن ماڭىزدى شارالار اڭداتپاسى

استانا. قازاقپارات - «قازاقپارات» حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىگى 25- اقپان كۇنى استانادا وتەتىن مادەني جانە قوعامدىق ماڭىزدى شارالار اڭداتپاسىن ۇسىنادى.

18.00 دە قاليبەك قۋانىشبايەۆ اتىنداعى مەملەكەتتىك اكادەميالىق قازاق مۋزىكالىق دراما تەاترىندا «رۋحتى ەل» كونسەرتى باستالادى.

18.00 دەم. گوركي اتىنداعى مەملەكەتتىك اكادەميالىق ورىس دراما تەاترىندا ن. ۆ. گوگولدىڭ «ۇيلەنۋ» كومەدياسى قويىلادى.

19.00 دە«سينتەز» ىزدەۋ-ەكسپەريمەنتتىك تەاترى «پيگماليون» كومەدياسىن كورسەتەدى.

19.00 دە جاستار تەاترىندا «رومەو-جۋلەتتا» تراگەدياسى ساحنالانادى.

19.00 دە قاليبەك قۋانىشبايەۆ اتىنداعى مەملەكەتتىك اكادەميالىق قازاق مۋزىكالىق دراما تەاترى «حات» فيلوسوفيالىق دراماسىن ۇسىنادى.

19.00 دەاستانا بالەت تەاترىندا La STRAVAGANZA وركەسترىنىڭ كونسەرتى قويىلادى.

جاڭالىقتار