تاسقىن سۋ اعىنى ءالى كەلىپ جاتىر - تۇركىستان وبلىستىق ت ج د
2 اقپان, 19:40

تاسقىن سۋ اعىنى ءالى كەلىپ جاتىر - تۇركىستان وبلىستىق ت ج د

تۇركىستان. قازاقپارات - تۇركىستان وبلىسىندا تاسقىن سۋ اعىنى ءالى كەلىپ جاتىر. بۇل تۋرالى وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگىدە وبلىستىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى باستىعىنىڭ ورىنباسارى باقىتجان زاپاروۆ ايتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

ءمالىم ەتىلگەندەي، جاڭبىر تۇرىندە جاۋىن-شاشىننىڭ مول تۇسۋىنە جانە قاردىڭ جىلدام ەرۋىنە بايلانىستى 3 اۋدانداعى تاۋلى جەرلەردە، اتاپ ايتقاندا بايدىبەك (شايان، تاڭاتار، ىنتىماق، اقبۇلاق، شاقپاق، بىرلىك)، ساۋران (بابايقورعان، اباي، ۇلگىلى، وراڭعاي، مايدانتال، شاعا)، ورداباسى اۋداندارىندا (شۇبارسۋ، بادام، شۇبار) سۋ تاۋ بەتكەيىنەن تومەن اققان.

«ۇيلەردى سۋ باسۋدان ساقتاپ قالۋ ءۇشىن توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگان قىزمەتكەرلەرى قۇم سالىنعان 2500 بىرلىك كولەمىندە قاپشىقتاردى توسەپ جاتىر. كانالداردى قازۋ ارقىلى سۋدى بۇرۋ جانە اعىزۋ جۇمىستارىنىڭ ناتيجەسىندە مايدانتال اۋىلىندا ءۇي اۋلالارىن سۋ باسۋ قاۋپى سەيىلدى.

قازىرگى ۋاقىتتا قازا بولعاندار مەن زارداپ شەككەندەر جوق.

جاۋىن-شاشىن وبلىس اۋماعىندا توقتادى. الايدا سۋ اعىنى ءالى دە كەلىپ جاتىر.

سۋدى سورۋ جانە اعىزۋ جۇمىستارىنا بارلىعى 308 ادام، 51 تەحنيكا، 25 موتوپومپا، 1 ءجۇزۋ قۇرالى جۇمىلدىرىلدى. ونىڭ ىشىندە ت ج د- ءنىڭ: 68 ادامى، 11 تەحنيكاسى، 20 موتوپومپا، 1 ءجۇزۋ قۇرالى. جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاننىڭ 240 ادامى، 40 تەحنيكاسى، 5 موتوپومپا»، - دەپ ءمالىم ەتتى باقىتجان زاپاروۆ.

ەسكە سالايىق، بۇگىن تاڭەرتەڭ تۇركىستان وبلىسىندا بىرنەشە ەلدى مەكەندى سۋ باسىپ قالدى. وڭىردە جەدەل جەلى ىسكە قوسىلدى. ساۋران اۋدانىندا مەكتەپ وقۋشىلارى ونلاين وقۋعا كوشتى. سونداي-اق وسى اۋداندا 7 بالاباقشا جۇمىسىن توقتاتتى.

قىزىلوردا مەن تۇركىستان وبلىستارىندا اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنان اۆتوموبيل جولدارىنىڭ ءبىرقاتار بولىگىندە كولىك قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلدى.

جاڭالىقتار