سەناتور ساپاسىز ءدارى- دارمەكتىڭ يمپورتىنا توسقاۋىل قويۋ ۇسىنىسىن ايتتى
2 اقپان, 15:46

سەناتور ساپاسىز ءدارى- دارمەكتىڭ يمپورتىنا توسقاۋىل قويۋ ۇسىنىسىن ايتتى

استانا. قازاقپارات - سەناتور اقمارال ءالنازاروۆا ساپاسىز دارىلىك زاتتاردىڭ يمپورتىنا توسقاۋىل قويۋعا قاتىستى ۇسىنىس ايتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

دەپۋتاتتىڭ ايتۋىنشا، وزبەكستاندا ساپاسىز ءدارى- دارمەك سالدارىنان 19 بالانىڭ قايتىس بولۋىنا الىپ كەلگەن قايعىلى جاعداي ەلىمىزگە اكەلىنەتىن پرەپاراتتاردى مۇقيات قاداعالاۋ قاجەت ەكەنىن دالەلدەپ وتىر.

«مۇنداي تاجىريبە رەسمي تۇردە اكەلىنەتىن ءارى تىركەلگەن پرەپاراتتاردى جەتكىزۋشىلەردى دە ەلەۋلى قاتەرگە ۇشىراتىپ وتىر. بۇل جالپى وتاندىق فارماتسيەۆتيكا سالاسىنىڭ ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىعىنا نۇقسان كەلتىرەدى. مۇنداي قوس ستاندارتتار ادال وندىرۋشىلەردىڭ ساپالى پرەپاراتتارىن نارىقتان ىعىستىرىپ شىعارۋىنا اكەلىپ سوعادى»، - دەدى سەناتور پرەمەر- ءمينيستردىڭ اتىنا جولداعان ساۋالىندا.

اقمارال ءالنازاروۆا قازاقستاندا تىركەلمەگەن ءدارى- دارمەكتەردى اكەلۋگە بىرنەشە رەت ءبىر رەتتىك رۇقسات بەرۋ وسىنداي قايعىلى جاعدايعا اكەلۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى. قازىرگى ۋاقىتتا نارىقتا وتاندىق جانە شەتەلدىك وندىرۋشىلەردىڭ تىركەلگەن ونىمدەرى بولسا دا، ءبىر رەتتىك يمپورت كەڭىنەن قولدانىلىپ كەلەدى.

«ادامدار ساپالى، قاۋىپسىز جانە ءتيىمدى پرەپاراتتار الۋىنا جاعداي جاساۋ جانە ىشكى نارىقتى تولىق قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا دارىلىك زاتتار اينالىمىن رەتتەۋ جۇيەسىنىڭ تاسىلدەرىن قايتا قاراۋ كەرەك. فارماتسيەۆتيكالىق ءونىمنىڭ جاڭا تۇرلەرىنە جەدەل الدىرتىپ، دارىلىك زاتتاردىڭ باعاسىن رەتتەۋدىڭ اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتۋ باعىتىندا تىركەۋ راسىمدەرىن وڭتايلاندىرۋ قاجەت»، - دەدى اقمارال ءالنازاروۆا.

جاڭالىقتار