پرەزيدەنت ۇلتتىق بانك ءتوراعاسىن قابىلدادى
1 اقپان, 13:52

پرەزيدەنت ۇلتتىق بانك ءتوراعاسىن قابىلدادى

استانا. قازاقپارات - پرەزيدەنت ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى عالىمجان ءپىرماتوۆتى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

مەملەكەت باسشىسىنا ۇلتتىق بانكتىڭ بيىل قاڭتاردا جۇزەگە اسىرعان اقشا-كرەديت ساياساتىنىڭ قورىتىندىسى تۋرالى ەسەپ بەرىلدى.

عالىمجان ءپىرماتوۆ قازاقستان ەكونوميكاسىنىڭ قازىرگى احۋالى، ىسكەرلىك بەلسەندىلىك، ينفلياتسيا فاكتورلارى مەن ونى تومەندەتۋ ءۇشىن قابىلدانىپ جاتقان شارالار جونىندە مالىمەت بەردى. سونداي- ا ق ب ج ز ق، ۇلتتىق قور جانە التىن-ۆاليۋتا رەزەرۆتەرىنىڭ جاي-كۇيى تۋرالى باياندادى.

قاسىم-جومارت توقايەۆ اقشا-كرەديت ساياساتىن ءتيىمدى ىسكە اسىرۋدىڭ جانە ۆاليۋتا نارىعىن ودان ءارى جەتىلدىرۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.

جاڭالىقتار