ايازعا بايلانىستى ش ق و- نىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە وقۋشىلار ۇيدەن وقيدى
1 اقپان, 07:45

ايازعا بايلانىستى ش ق و- نىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە وقۋشىلار ۇيدەن وقيدى

وسكەمەن. قازاقپارات - شىعىس قازاقستان وبلىسى ءبىلىم باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، 1- اقپان كۇنى ايازعا بايلانىستى ءبىرقاتار وڭىردە ءبىرىنشى اۋىسىم وقۋشىلارى ۇيدەن وقيدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

اتاپ ايتقاندا، كۇرشىم اۋدانى كۇرشىم اۋىلىنىڭ شاناعاتتى، سارى ولەڭ، العاباس ورتا مەكتەپتەرى؛ كاتونقاراعاي اۋدانىنداعى جاڭا حايرۋزوۆكا، كوروبيحا، بارلىق، اققاينار، سولونوۆكا، جۇلدىز، كىشى نارىن ورتا مەكتەپتەرى؛ سامار اۋدانى سامار اۋىلىنىڭ سارىبەل ورتا مەكتەبى 0-4 -سىنىپ وقۋشىلارىن قاشىقتان وقۋعا كوشىرەدى.

سونداي- اق كۇرشى اۋدانىنىڭ ۇرىنحاي، توسقايىڭ ورتا مەكتەپتەرىنىڭ؛ التاي اۋدانىنىڭ چاپايەۆ جانە م. بەكەتوۆ اتىنداعى ورتا مەكتەپتەرىنىڭ 0-9 -سىنىپتارى ونلاينعا ءبىلىم بەرۋگە اۋىستىرىلدى.

جاڭالىقتار