سۋ تاسقىنىنا دايىندىق جونىندەگى ۇكىمەتتىك كوميسسيا قۇرىلدى
28 قاڭتار, 18:24

سۋ تاسقىنىنا دايىندىق جونىندەگى ۇكىمەتتىك كوميسسيا قۇرىلدى

استانا. قازاقپارات - پرەمەر-مينيستر ءاليحان سمايىلوۆتىڭ توراعالىعىمەن ۇكىمەتتىڭ سيفرلىق كەڭسەسىندە وتكەن كەڭەستە سۋ تاسقىنى كەزەڭىنە دايىندىق بويىنشا جەدەل شارالار قابىلداۋ ماسەلەسى قارالدى.

بۇل تۋرالى قازاقپارات ۇكىمەتتىڭ رەسمي سايتىنا سىلتەمە جاساپ حابارلايدى.

توتەنشە جاعدايلار ءمينيسترى يۋريي يلين «قازگيدرومەتتىڭ» بولجامى بويىنشا رەسپۋبليكانىڭ وڭتۇستىگى مەن وڭتۇستىك-شىعىسىندا 31- قاڭتار مەن 4- اقپان ارالىعىندا قار ارالاسقان قاتتى جاۋىن-شاشىن بولىپ، تەمپەراتۋرا كوتەرىلەتىنىن حابارلادى. ونىڭ ايتۋىنشا، قالىڭ قاردىڭ ەرۋىنەن سۋ جينالىپ، بۇل مۇزدىڭ كۇرت ەرۋى مەن وزەندەردە سۋ دەڭگەيىنىڭ كوتەرىلۋىنە اكەپ سوعۋى مۇمكىن.

وسىعان بايلانىستى الماتى، تۇركىستان، قىزىلوردا، جامبىل جانە جەتىسۋ وبلىستارىنا 30- قاڭتاردان باستاپ ازاماتتىق قورعاۋ بولىمشەلەرىنىڭ جۇمىسىن كۇشەيتۋ تاپسىرىلدى.

پرەمەر-مينيستر وڭىرلەردىڭ اكىمدىكتەرى ت ج م- مەن بىرلەسىپ، قاجەتتى شۇعىل شارالاردىڭ بارلىعىن قابىلداۋى قاجەت ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

قازىر بىزگە سۋ تاسقىنىنا دايىندىق شارالارىن كۇشەيتۋ كەرەك. اۋا رايىنىڭ كۇرت جىلىنۋىنان تاسقىن ءقاۋپى تۋىنداعانىن كورىپ وتىرمىز. بۇل باعىتتا ءتيىستى ءىس-شارالاردى جەدەل ۇيلەستىرۋ ءۇشىن پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى رومان سكلياردىڭ جەتەكشىلىگىمەن ارنايى ۇكىمەتتىك كوميسسيا جۇمىسىن باستايدى، - دەدى ءاليحان سمايىلوۆ.

جاڭالىقتار