يزرايل گازا سەكتورىنا شابۋىل جاسادى
28 قاڭتار, 12:19

يزرايل گازا سەكتورىنا شابۋىل جاسادى

اممان. قازاقپارات - يزرايل گازا سەكتورىنا اۋەدەن شابۋىل جاسادى. شايقاس ءبىر كۇن بۇرىن يزرايلدىڭ يوردان وزەنىنىڭ باتىس جاعالاۋىنا جاساعان رەيدىنىڭ سالدارىنان 9 پالەستينالىق قازا تاپقاننان كەيىن باستالدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات The Times of Israel باسىلىمىنا سىلتەمە جاساپ.

كۋاگەرلەر مەن جەرگىلىكتى ب ا ق- تىڭ حابارلاۋىنشا، يزرايل گازاداعى نىساندارعا ەكى زىمىران جىبەرگەن. يزرايل اسكەرى سوققىنىڭ گازانىڭ ورتالىعىنداعى ماگازي بوسقىندار لاگەرىندە ورنالاسقان جەراستى زىمىران زاۋىتىنا جاسالعانىن حابارلادى. بۇل ورىن تۇرعىن ۇيلەرمەن قورشالعان اۋماقتا، ب ۇ ۇ- نىڭ پالەستينالىق بوسقىندارعا كومەك كورسەتۋ اگەنتتىگى باسقاراتىن قويمادان 180 مەتر جەردە ورنالاسقان.

«شابۋىل حاماس-تىڭ قارۋ-جاراق ارتتىرۋ ارەكەتتەرىنە ايتارلىقتاي زيان كەلتىرەدى»، - دەلىنگەن يزرايل قورعانىس كۇشتەرىنىڭ مالىمدەمەسىندە.

سونداي-اق جويعىش ۇشاقتار گازا سەكتورىنىڭ سولتۇستىك بولىگىندەگى حاماس-تىڭ ماڭىزدى اسكەري بازالارىنىڭ بىرىنە شابۋىل جاسادى.

جالپى قاقتىعىستىڭ ۋشىعۋىنا يزرايل اسكەريلەرىنىڭ يوردان وزەنىنىڭ باتىس جاعالاۋىنداعى دجەنين لاگەرىنە جاساعان رەيد كەزىندە 9 پالەستينالىقتىڭ قازا بولۋى سەبەپ بولعان.

دجەنين شابۋىلىن پالەستينالىقتار «قىرعىن» دەپ سيپاتتادى، وندا 20 عا جۋىق ادام وق جاراقاتىن الدى، دەپ جازدى Al Jazeera.

پالەستينا بيلىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، قازا تاپقاندار اراسىندا قارت ايەل دە بار. دجەنين مەملەكەتتىك اۋرۋحاناسىنىڭ باسشىسى مۇنى اۋقىمى مەن قۇرباندارىنىڭ سانى جاعىنان بۇرىن-سوڭدى بولماعان باسقىنشىلىق دەپ اتادى.

جاڭالىقتار