28 قاراشا, 20:12

ۆەنەسۋەلا بيشىلەرى گيننەس رەكوردىن جاڭارتپاق

استانا. قازاقپارات - ۆەنەسۋەلا بيشىلەرى گيننەس رەكوردىن جاڭارتۋى مۇمكىن. 2 مىڭنان استام ءبيشى سالسا بيلەۋ ءۇشىن، ەل استاناسىندا جيىلدى.

رۋە- دا دە كازينو ءبيىن، ورىنداۋ ءۇشىن ونەرپازدار ەلدىڭ تۇكپىر- تۇكپىرىنەن كەلگەن. ولار سالسا ءبيىنىڭ جاڭا رەكوردىن ەل استاناسى كاراكاستا تىركەۋگە نيەتتە. بۇعان دەيىن اتالمىش بي تۇرىنەن، يسپاندىق ونەرپازدار رەكوردتى جاڭارتقان ەدى. ۆەنەسۋەلا بيشىلەرى گيننەس رەكوردىن جاڭارتۋى مۇمكىن. 2 مىڭنان استام ءبيشى سالسا بيلەۋ ءۇشىن، ەل استاناسىندا جيىلدى. رۋە- دا دە كازينو ءبيىن، ورىنداۋ ءۇشىن ونەرپازدار ەلدىڭ تۇكپىر- تۇكپىرىنەن كەلگەن. ولار سالسا ءبيىنىڭ جاڭا رەكوردىن ەل استاناسى كاراكاستا تىركەۋگە نيەتتە. بۇعان دەيىن اتالمىش بي تۇرىنەن، يسپاندىق ونەرپازدار رەكوردتى جاڭارتقان ەدى.

www.24.kz


جاڭالىقتار