توقايەۆ: بارشاڭىز ۇسىنعان ورتاق كانديدات رەتىندە پرەزيدەنت سايلاۋىنا ءتۇسۋ - مەن ءۇشىن زور مارتەبە
6 قازان, 16:52

توقايەۆ: بارشاڭىز ۇسىنعان ورتاق كانديدات رەتىندە پرەزيدەنت سايلاۋىنا ءتۇسۋ - مەن ءۇشىن زور مارتەبە

استانا. قازاقپارات - كەزەكتەن تىس پرەزيدەنت سايلاۋى - بولاشاق دامۋ باعدارىمىزدى ايقىندايتىن اسا ماڭىزدى ناۋقان.

بۇل تۋرالى ق ر پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«ءبىز جاڭا ساياسي داۋىرگە قادام باستىق. 20- قاراشادا كەزەكتەن تىس پرەزيدەنت سايلاۋى وتەدى. بۇل - بولاشاق دامۋ باعدارىمىزدى ايقىندايتىن اسا ماڭىزدى ناۋقان. ءتۇرلى قوعامدىق ۇيىمدارى ماعان وزدەرىنىڭ اتىنان سايلاۋعا ءتۇسۋ تۋرالى ۇسىنىس ءبىلدىردى. مەن بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى ەشبىر پارتياعا باسىمدىق بەرمەي، ساياسي تۇرعىدان بەيتاراپ بولۋ قاجەتتىگىن ايتتىم. وسى ۇستانىمىم وزگەرمەيدى. بارشاڭىز ۇسىنعان ورتاق كانديدات رەتىندە پرەزيدەنت سايلاۋىنا ءتۇسۋ - مەن ءۇشىن زور مارتەبە ءارى ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك. ماعان سەنىم ارتقاندارىڭىز ءۇشىن بارشاڭىزعا ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن. كواليتسيادا باستى ساياسي پارتيالاردىڭ، قوعامدىق ۇيىمدار مەن قوزعالىستاردىڭ بولۋى وتە ماڭىزدى. سەبەبى، وندا بارلىق الەۋمەتتىك توپتار قامتىلعان»، - دەدى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ كانديداتۋراسىن قولداۋ جونىندەگى حالىقتىق كواليتسيانىڭ فورۋمىندا.


جاڭالىقتار