سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى تاعايىندالدى
6 قازان, 16:29

سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى تاعايىندالدى

استانا. قازاقپارات - مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمىمەن قايرات ەرمەك ۇلى وماروۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى.

بۇل تۋرالى قازاقپارات اقورداعا سىلتەمە جاساپ حابارلايدى.

قايرات ەرمەك ۇلى وماروۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋستريا رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۆەنا قالاسىنداعى حالىقارالىق ۇيىمدار جانىنداعى تۇراقتى وكىلى، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سلوۆەنيا رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى قىزمەتىن قوسا اتقارۋشى لاۋازىمدارىنان بوساتىلدى.

قايرات ەرمەك ۇلى وماروۆ 1963-جىلى وزبەكستاندا، فەرعانا قالاسىندا تۋعان. الماتى شەت تىلدەرى پەداگوگيكالىق ينستيتۋتىن بىتىرگەن (1985). ۇلى بريتانيا سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىندە ەڭبەك وتىلىنەن وتكەن (1992).

ەڭبەك جولى: قازاقستان عىلىم اكادەمياسى تاريح، ەتنوگرافيا جانە ارحەولوگيا ينستيتۋتىنىڭ عىلىمي قىزمەتكەرى؛ قازاقستان جازۋشىلار وداعى جانىنداعى كوركەم اۋدارما بويىنشا باس رەداكسيالىق القاسىندا اعىلشىن تىلىنەن اۋدارمالاردىڭ باس رەداكتورى (1989-1991)؛ قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ ەكىنشى، ءبىرىنشى حاتشىسى، ەۋروپا جانە امەريكا ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى (1992-1994)؛ قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ باسقارما باستىعى، ەۋروپا دەپارتامەنتى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى (1996-1998)؛ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ا ق ش- تاعى ەلشىلىگىنىڭ كەڭەسشى-ەلشىسى، قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ ايرىقشا تاپسىرمالار جونىندەگى ەلشىسى (1998-2004)؛ ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ سىرتقى ساياسات ورتالىعىنىڭ باس ينسپەكتورى (2004)؛ ق ر- نىڭ ءۇندىستان رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى (2004-2008)؛ ق ر- نىڭ شري-لانكا دەموكراتيالىق سوتسياليستىك رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى مىندەتىن قوسا اتقارۋشى (2008-2009)؛ ق ر سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى (2009-2013)؛ 2013-جىلعى قاڭتاردان باستاپ 2017-جىلدىڭ قاڭتارىنا دەيىن - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ امەريكا قۇراما شتاتتارىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى. 2017-2020-جىلدارى - قازاقستاننىڭ ب ۇ ۇ جانىنداعى تۇراقتى وكىلى.

وسى تاعايىنداۋعا دەيىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۆستريا رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى (2020-جىلدان باستاپ)، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سلوۆەنيا رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى قىزمەتىن قوسا اتقارۋشى (2021-جىلدان)، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۆەنا قالاسىنداعى حالىقارالىق ۇيىمدارى جانىنداعى تۇراقتى وكىلى بولدى.

«قۇرمەت» وردەنىمەن، «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تاۋەلسىزدىگىنە 10 جىل»، «قازاقستان كونستيتۋتسياسىنا 10 جىل»، «قازاقستان پارلامەنتىنە 10 جىل»، «استانانىڭ 10 جىلدىعى» مەرەكەلىك مەدالدارىمەن، «ۇلتتىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋدەگى ۇلەسى ءۇشىن» مەدالىمەن ماراپاتتالعان.

جاڭالىقتار