ازات پەرۋاشيەۆ پرەزيدەنت سايلاۋىنا كانديدات رەتىندە نەگە قاتىسپايتىنىن ايتتى
6 قازان, 15:05

ازات پەرۋاشيەۆ پرەزيدەنت سايلاۋىنا كانديدات رەتىندە نەگە قاتىسپايتىنىن ايتتى

استانا. قازاقپارات - «اق جول» دەموكراتيالىق پارتياسىنىڭ ءتوراعاسى ازات پەرۋاشيەۆ پرەزيدەنت سايلاۋىنا نەگە قاتىسپايتىنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«ءتوراعا نەگە سايلاۋعا تۇسپەيدى دەگەن سۇراقتار قويىلدى. مۇنداي ۇسىنىس تۇسكەن. كەشە كەڭەستە ايتتىم. ءبىراق مەن ءۇشىن ەڭ العاشقى ورىندا ءوزىمنىڭ جەكە امبيتسيالارىم ەمەس، ەلىمىزگە قىزمەت ەتۋ دەگەن ۇعىم بار. ءوز امبيتسيامدى الداعى ۋاقىتتا ىسكە اسىرا جاتارمىن»، - دەدى ازات پەرۋاشيەۆ پارتيانىڭ كەزەكتەن تىس ⅩⅨ سەزىندە.

ا. پەرۋاشيەۆ «پارتيا قۇرامىندا حالىقارالىق دەڭگەيگە شىعا الاتىن، ساياسي مانسابى كوڭىلدەن شىعاتىن ازاماتتار بار ما؟» دەگەن سۇراققا جاۋاپ بەردى.

«بۇل ءبىزدىڭ وتىز جىلداعى ناتيجەمىز. مىقتى ازاماتتارىمىزدى ءوز قابىلەتىنە ساي دارەجەگە شىعارماي، ءتۇرلى كەدەرگىگە سالىپ وتىردىق. شىنىن ايتساق، بۇل جۇيەمىزدىڭ كەمشىلىگى. مەن مىسالى ءوزىم تۋرالى ايتسام، حالىقارالىق دەڭگەيدە تالاي ارىپتەستەرمەن، كونگرەسمەندەرمەن كەزدەسىپ ءجۇرمىن. ءبىراق مەن ءوزىمدى حالىقارالىق دەڭگەيدەگى تۇلعا دەپ ەسەپتەمەيمىن.

ەگەر پارلامەنتتىك جۇيەمىزدى ءارى قاراي دامىتساق، مۇنداي ادامدار شىعا بەرەدى. ءبىراق ولاردى ءوسىرۋ كەرەك، دايىنداۋ كەرەك. جاس كەزىنەن باستاپ، تاربيەلەمەسەك، اياق استىنان بۇكىل دۇنيە مويىنداعان ازاماتتار شىقپايدى»، - دەدى ا. پەرۋاشيەۆ.

سونىمەن بىرگە، ا. پەرۋاشيەۆ قاسىم- جومارت توقايەۆتى قولداۋ بويىنشا قۇرىلاتىن حالىقتىق كواليتسياعا قوسىلاتىندارىن ايتتى.

ەسكە سالا كەتسەك، بۇگىن «اق جول» دەموكراتيالىق پارتياسى پرەزيدەنت سايلاۋىنا مەملەكەت باسشىسى قاسىم- جومارت توقايەۆتىڭ كانديداتۋراسىن قولدادى.

پارتيانىڭ كەزەكتەن تىس ⅩⅨسەزىندە پرەزيدەنت سايلاۋىنا قاتىسۋعا جەتىسۋلىق جۋرناليست ساندۋعاش دۇيسەنوۆا، ءماجىلىس دەپۋتاتى سەرىك ەرۋبايەۆ جانە «اق جول» ق د پ اقتوبە وبلىستىق فيليالىنىڭ ءتوراعاسى، كاسىپكەر اسقار سادىقوۆ نيەت بىلدىرگەن ەدى. قاسىم- جومارت توقايەۆتىڭ كانديداترۋاسىن 74 ادام - قاتىسۋشىلاردىڭ 64,1 پايىزى قولداعان.

اۆتور

ايجان سەرىكجان قىزى


جاڭالىقتار