امانات پارتياسى قاسىم- جومارت توقايەۆتى پرەزيدەنتتىككە ۇسىنۋ شەشىمىن قابىلدادى
6 قازان, 11:05

امانات پارتياسى قاسىم- جومارت توقايەۆتى پرەزيدەنتتىككە ۇسىنۋ شەشىمىن قابىلدادى

استانا. قازاقپارات - AMANAT پارتياسىنىڭ كەزەكتەن تىس XXIV سەزىندە قاسىم- جومارت توقايەۆتى پرەزيدەنتتىككە كانديدات رەتىندە ۇسىنۋ شەشىمى قابىلداندى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

سەزد بارىسىندا 7 ادام جارىسسوزگە شىعىپ، ولاردىڭ بارلىعى دا الداعى كەزەكتەن تىس پرەزيدەنت سايلاۋىنا قاسىم- جومارت توقايەۆتىڭ كانديداتۋراسىن قولدادى جانە پارتيالاستارىن دا قولداۋعا شاقىردى.

وسىدان كەيىن دەلەگاتتار قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتتىگىنە AMANAT پارتياسىنىڭ كانديداتى رەتىندە ق. توقايەۆتى ۇسىنۋ ماسەلەسىن تالقىعا سالىپ، ءبىراۋىزدان قولداۋ كورسەتتى.

« AMANAT پارتياسى XXIV سەزىنىڭ شەشىمىمەن قاسىم- جومارت كەمەل ۇلى توقايەۆ ءبىراۋىزدان ر پرەزيدەنتتىگىنە كانديدات رەتىندە ۇسىنىلادى»، - دەدى سەزد شەشىمىن جاريالاعان AMANAT پارتياسىنىڭ اتقارۋشى حاتشىسى اسحات ورالوۆ.

اۆتور

مارلان جيەمباي

جاڭالىقتار