سارىسۋدا جوعالعان ناۋقاس ايەل بەس كۇننەن كەيىن اۋىر جاعدايدا تابىلدى
6 قازان, 08:10

سارىسۋدا جوعالعان ناۋقاس ايەل بەس كۇننەن كەيىن اۋىر جاعدايدا تابىلدى

سارىسۋ. قازاقپارات - سارىسۋ اۋدانى پوليتسياسىنا ساۋداكەنت اۋىلىنىڭ تۇرعىنى جۇگىنىپ، 37 جاستاعى قارىنداسىنىڭ جوعالىپ كەتكەنىن ايتقان. ايەل ۇيدەن بەلگىسىز باعىتتا شىعىپ كەتىپ، جاقىندارىمەن بايلانىسقا شىقپاعان.

ول 2011 -جىلدان باستاپ پسيحيكالىق ديسپانسەر ورتالىعىندا ەسەپتە تۇرادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

حابار العان سوڭ سارىسۋ اۋداندىق پوليتسيا ءبولىمىنىڭ جەكە قۇرامى شۇعىل تۇردە دابىل بويىنشا كوتەرىلىپ، جوعالعان ايەلدى ىزدەۋگە جۇمىلدىرىلدى.

بۇل جۇمىسقا ۆولونتەرلەر مەن جەرگىلىكتى تۇرعىندار، اۋداندىق توتەنشە جاعداي ءبولىمىنىڭ قىزمەتكەرلەرى دە قوسىلدى.

ىزدەۋ شارالارى سارىسۋ اۋدانىنىڭ ەلدىمەكەندەرىندە عانا ەمەس، شەكارا ماڭىنداعى اۋىلداردا دا ءجۇردى.

كوشەلەر، ۇيلەر، اۋلالار، قاراۋسىز قالعان عيماراتتار مەن جەرتولەلەر، جولدىڭ بويى دا تەكسەرىلدى.

جوعالعان ايەل 5 كۇننەن كەيىن جازىق دالادا اۋىر جاعدايدا تابىلدى.

ەسىن بىلگەنمەن، سۋىق پەن اشتىقتان ابدەن قاجىپ، ءالى قۇرىعان. سول جەردە وعان مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلدى.

«قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ قىزمەتكەرلەرىنە، ۆولونتەرلەرگە جانە تۇرعىندارعا ىزدەۋ شارالارىنا بەلسەندى قاتىسقانى ءۇشىن العىس ايتامىن. پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى كۇن-ءتۇن دەمەي ىزدەدى. ەندى تاپپاعانىمىزدا ول ءتىرى قالماس ەدى. ءتىپتى ەلەستەتۋدىڭ ءوزى قورقىنىشتى»، - دەيدى ايەلدىڭ اعاسى.


جاڭالىقتار